Gott och blandat

2001 – Syftet med denna studie, ett uppdrag från Botkyrka kommun, var att undersöka och upptäcka mekanismer som leder till exkludering av människor med utländsk bakgrund från anställning i Botkyrka kommun, samt att ge förslag på hur mångfaldsarbete kan bedrivas på olika nivåer i organisationen.

Studien visar att den etniska sammansättningen hos Botkyrkas befolkning inte återspeglas på något representativt sätt bland kommunens anställda. Det rör sig om en exkludering av kategorin kommuninvånare med utländsk bakgrund, men de uteslutningsmekanismer som förekommer har inte sin grund i medveten eller avsiktlig diskriminering. Den bottnar snarare i osäkerhet, rädsla och vad utvärderaren kallar ett riskminimeringstänkande.

Som motåtgärder föreslår rapporten från MKC en tydlig policydeklaration, som i sin tur följs upp med konkreta åtgärder: språkkompetensutveckling, resurser till mentorer och chefsstödjare samt uppföljning av hur kommunens prestationer uppfattas. Rapporten ger också tankeredskap viktiga för att kunna resonera om mångfald – handlar det till exempel om rättvisa eller nytta?

: Läs rapporten här

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum