Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande?

Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande?

Detta projekt utforskar möjligheter och hinder för ungdomars deltagande i lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta områden. Lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta stadsdelar präglas ofta av olika former av inbjudet deltagande i syfte att engagera och involvera lokalsamhället. Vanligt är exempelvis olika former av öppna möten, samråd, medborgardialoger och fokusgrupper. Det råder delade meningar i forskningen om de möjligheter som det inbjudna deltagande skapar för det civila samhället deltagande och inflytande. Särskilt lyfts behovet att finna nya former och metoder för deltagande samt att utveckla strategier för att inkludera grupper som vanligtvis är frånvarande i dialogen med myndigheter.

Detta projekt syftar till bidra till diskussionen om hur det inbjudna deltagandet kan utformas för att fördjupa demokratin utifrån medborgarnas förutsättningar med särskild fokus på ungdomars deltagande. Syftet är att förstå relationen mellan inbjudet deltagande och nya former för ungdomars organisering i socialt utsatta stadsdelar. Närmare ska hinder och möjligheter för ungdomars deltagande i lokala utvecklingsprojekt undersökas genom att både fokusera på de logiker som präglar utformningen av inbjudet deltagande samt hur dessa initiativ tolkas och upplevs av ungdomsrörelser med intresse att påverka utvecklingen av respektive stadsdelar. Den empiriska undersökningen fokuserar på de nya former av organisering som initierats av ungdomar i ett urval av socialt utsatta stadsdelar i Stockholm och Malmö samt de logiker som präglar det inbjudna deltagandet i respektive stadsdelar.

 

Genom att belysa de logiker som präglar kommunikationsprocesser initierade av offentliga myndigheter genom det inbjudna deltagande möjliggörs en förståelse och vidare en utveckling av de principer som genomsyrar politiska organisationers initiativ till kommunikation med det civila samhället. Inte minst kan projektet utveckla förståelsen av vilka faktorer som främjar eller hämmar ett stärkande av demokratiska processer och det civila samhällets möjligheter att påverka politiken på egna villkor. Särskilt kan detta vara angeläget för ungdomar i socialt utsatta områden som generellt präglas av högre grad av vanmakt och lägre grad av förtroende för offentliga myndigheter än i andra områden. Genom att närmare undersöka och ge plats för denna grupps upplevelser och tolkningar av offentliga myndigheters aktiviteter skapas förutsättningar för utveckling av kunskap och praktiker som kan stärka offentliga myndigheters legitimitet liksom utvecklingsprojektens kvalitet och mening för lokalbefolkningen.

Projektet finansieras under 2015 och 2016 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Forskare i projektet: Nazem TahvilzadehRené León Rosales  (Dr. i etnologi Uppsala universitet) och Lisa Kings (Lektor i Socialt arbete, Södertörns högskola)  länk är också medverkande i projektet.

Foto Sebastian Peña / Laikafoto. Bilden är från en demonstration i Alby, Botkyrka 2013.

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum