Att göra bortom normen

Att göra bortom normen utmanar genom hantverket en normativ svenskhet. Det är en norm som försvårar för kulturarvsinstitutioner att tänka bortom invanda föreställningar och begränsar möjligheter för ett annat hantverk att ta plats. Vi ser en stark relation mellan dåtid och nutid som en förutsättning för ett innovativt normkritiskt tänkande. Genom att skriva en annan historia blir normens kanter svårare att dra andra kroppar kan ta plats.

Utifrån en dynamisk förståelse av svenskhet, tradition och hantverk avser Att göra bortom normen att skapa innovationsmöjligheter för kulturarvsinstitutioner men också på andra platser för utövande. Hantverket betraktas inom projektet som en plattform för synlighet av kulturellt meningsskapande det handlar om tillhörighet och att ta plats i samhället. Att göra bortom normen synliggör en mångfald som är nödvändig för en hållbar samhällsutveckling, för innovationer i och bortom hantverket.

Att göra bortom normen avser i förstudien att genom workshops och ett aktivt uppsökande genomföra en inventering av samtida och historiskt hantverk som utmanar och komplicerar normen. Genom kartläggningen belyses både vad som har normaliserats och det hantverk som inte har kunnat ta plats här. Både kulturinstitutioner och utbildningar kommer att inbjudas att delta i processen. Projektet är ett samarbete mellan Konstfack, Mångkulturellt centrum och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Projektet pågår 2014-2015 (tom augusti) och är en förstudie inom ramen för Mångfaldslabbet – normkritisk innovation 2014, Vinnova.

Kontaktperson: Charlotte Hyltén-Cavallius

Gilla och följ oss här:
Translate »
X