Integrationsrapporter

Mångkulturellt centrums biblioteket har samtliga rapporter från Integrationsverket som existerade mellan 1998 och 2007. Dessa rapporter finns till utlån i biblioteket. Rapporterna kan även laddas ner som pdf-filer från vår hemsida via länkarna nedan. Rapporterna är sorterade på årtal och sedan döpta efter rapportens namn.
Skulle du ha svårt att hitta något eller sakna något är du varmt välkommen att kontakta oss: info@mkcentrum.se

2004

Läs mer

Slutrapport i utvärderingen av särskilda utvecklingsmedel för introduktionen

Den kommunala sektorn som förebild?

Ledarskap från fåfald till mångfald

Staten som förebild?

Integration och indikatorer – Några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer

Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadområden 1997-2002

Rapport Integration 2003

Bilagor till Rapport Integration 2003

Bilaga till Rapport Integration 2003: Vad säger ett efternamn?  En experimentell studie av etnisk diskriminering

Bilaga till Rapport Integration 2003: »Det är ju bara så att man ska gå i svenska två« – institutionell ordning och reproduktion i skolan

Bilaga till Rapport Integration 2003: Migration till integration? En studie av flyktingar som lämnat de svenska storstäderna.

Bilaga till Rapport Integration 2003: Integration i arbetslivet genom egenföretagande – Är det möjligt för invandrade kvinnor?

Bilaga till Rapport Integration 2003: Komplement eller konkurrent? Fristående gymnasieskolor i ett integrationsperspektiv

Bilaga till Rapport Integration 2003: Områdesbaserade interventioner i utsatta bostadsområden – reflektioner kring ett europeiskt forskningsprogram, UGIS

Bilaga till Rapport Integration 2003: Yrke och utbildning på 2000-talets arbetsmarknad – skillnader mellan inrikes och utrikes födda personer

Bilaga till Rapport Integration 2003: Inte bara invandring – Utvandring av de utrikes födda från Sverige

Bilaga till Rapport Integration 2003: Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner

Bilaga till Rapport Integration 2003: Utvecklingen av boendesegregationen i mellanstora städer under 1990-talet

Bilaga till Rapport Integration 2003: Rekrytering för mångfald?

Invandrare, integration och regional tillväxt

Länsstyrelsens integrationsarbete 2003 

Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige

Integration – var god dröj. Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet

Nyanlända kommenterar introduktionen

Introduktion – men inte för alla. Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare år 2003.

Bosättning med förhinder

Alla ska behandlas lika

2006

Läs mer

Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005

Populism och främlingsmisstro – Sverige i Europa

Överenskommelse om utvecklingen av introduktionsinsatser för nyanlända invandrare i Sverige

Fickfakta – Statistik om integration

Pocket Facts – Statistics on Integration (Fickfackta på engelska)

Chefsrekrytering i Malmö stad

Integrationsbarometer 2005

Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadsområden 1997-2004

Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002 – 2006

Nationell utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

»Den aktive deltagaren«

Rasism och främlingsfientlighet i Sverige

Måste alla heta som Svensson?

Integration Report 2005

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Verksamhetsintegrerat mångfaldsarbete

Arbetsgivarundersökning 2005

Integration och folkhälsa – en kunskapsöversikt

Internationell jämförelsestudie av validering

Validering som sortering – hur värderas utländsk yrkeskompetens?

Storstadssatsningen i Göteborg 2000-2005

Kommunal arbetsmarknadspolitik i ett integrationsperspektiv

Etnisk diskriminering i boendet

Yrkesrörlighet för utrikes födda akademiker 1990-2001

Institutionella praktiker och »den Andre«

Styrsystemet och utvärderingar som en del av styrsystemet

Karriärvägar för ungdomar med utländsk bakgrund

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för integration – slutrapport

Högutbildade utlandsfödda i grundläggande vuxenutbildning – praktik och policy i två kommuner

Utbildning och arbetsmarknaden – är den svenska utbildningen lika för alla

Bostadsmarknadens institutioner och grindvakter i den etniskt segmenterade staden – exemplen Stockholm och Uppsala

Om de hade föräldrar födda på ”rätt plats”

Integrationens utveckling i Sverige (hela rapporten)

Du kan ladda ner kapitlen i pdf-format här. 

»I min gamla skola lärde jag mig fel svenska«

Utvärdering av Centrum mot Rasism

Utvärdering av den centrala överenskommelsen

Vilka är annorlunda? 

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum