En känsla av delaktighet: En studie av underifrånperspektiv i Storstadssatsningen

Denna rapport redovisar hur underifrånperspektivet har praktiserats i de sju kommuner som ingick i storstadssatsningen: Botkyrka, GöteborgHaninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. Rapporten har finansierats med hjälp av medel som Justitiedepartementet beviljade Mångkulturellt centrum i april 2004. Rapporten består av två huvuddelar.

I den första delen, som socialantropologen Nina Edström ansvarar för, kartläggs och analyseras mål och åtgärder för demokratiarbetet i de involverade kommunerna. Här diskuteras även de organisationsformer som kommunerna valt för att arbeta vidare med boendedelaktigheten. Denna del bygger på kommunernas rapporteringar och avtal, externa utvärderingar samt intervjuer med ett antal politiker, tjänstemän och boende direkt involverade i satsningen.

Den andra delen, som statsvetaren Emil Plisch ansvarar för, bygger på ett omfattande statistiskt material från de tre kommun- och stadsdelarna Fittja, Hjällbo och Rosengård och redovisar de boendes synpunkter på, och deras roll i, förändringsarbetet samt analyserar faktorer som underlättat eller försvårat de boendes delaktighet i de tre kommun- och stadsdelarna. Statistiken har samlats in genom en enkät som skickats ut till 1000 personer i vardera Fittja, Hjällbo och Rosengård – de tre invandrartäta kommun- och stadsdelar som 1999 valdes ut som nationella exempel för en speciell satsning och som år 2000 inlemmades i storstadssatsningen.

Läs hela rapporten här:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Gilla och följ oss här:
Translate »
X