Har du sett på mångkulturkonsulenten!

2006 – Nina Edström

Rapporten är en utvärdering av den verksamhet med regionala konsulenter för mångkultur som inrättades på försök 2002 och som samordnas av Statens kulturråd. Målsättningen har varit att ge hela befolkningen nya möjligheter att framföra eller uppleva en mångfald av kulturella uttryck, öka kunskapen om idag osynliga kulturyttringar och inspirera till engagemang hos både kulturproducenter och publik, verka för långsiktiga stödinsatser med en stark lokal och regional förankring samt att ta till vara den kraft som finns i amatör kulturen.

Under perioden har åtta regioner erhållit statsbidrag för verksamheten, av vilka de sju regioner som tillsatte konsulenter under åren 2003-2004 har ingått i utvärderingen. Utvärderingen har genomförts med hjälp av dokument, observationer och intervjuer med nyckelaktörer. Nedan sammanfattas övergripande frågeställningar och resultat.

 

Läs hela utvärderingen här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X