Internationella projekt

Mångkulturellt centrum har under åren etablerat en praktisk, erfarenhetsbaserad forskningsmiljö som möjliggör starka kopplingar till en rad olika yrkesgrupper och organisationer på nationell såväl som internationell nivå.

Under de senaste åren har Mångkulturellt centrum kunnat bredda sitt åtagande och engagemang för internationellt samarbete genom flera EU-finansierade projekt. Bland dessa projektet ECAR (European Cities Against Racism) som ett pilotprojekt inom koalitionen ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism), Together (inom ramen för Urbact) och REALISE – making the most of human capital, ett projekt finansierat av Europeiska Integrationsfonden. Mångkulturellt centrum är också medlem i europeiska nätverket mot rasism (ENAR).

Europe’s white working class communities

Läs mer

Mångkulturellt centrum fick under 2013 i uppdrag av Open Society Foundations att genomföra en studie om majoritetssvenskar som upplever sig vara marginaliserade på olika sätt. Studien som på svenska gått under namnet ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” ingår i Open Society Foundations ”At Home in Europé”-projekt som under flera år undersökt frågor som rör social hållbarhet och segregation, inkludering och exkludering, och deltagande och tillhörighet för både minoritets- och majoritetsbefolkningar i olika städer i Västeuropa.

Studien genomfördes i södra Botkyrka genom både fokusgrupper och intervjuer för att därigenom få en fördjupad bild av hur majoritetssvenskar upplever sin livssituation i förhållande till exempelvis utbildnings- och arbetsmarknad, boende- och trygghetsfrågor och frågor som rör tillhörighet och identitet. Liknande studier genomfördes samtidigt i ytterligare fem västeuropeiska storstäder: Aarhus i Danmark, Berlin i Tyskland, Lyon i Frankrike, Amsterdam i Nederländerna och Manchester i England

Kontaktperson: Nina Edström

Länk: Open Society Foundation

EUKN, European Urban Knowledge Network

Läs mer

Sverige gick med i det europeiska nätverket EUKN i januari 2008 och var medlem fram till årsskiftet 2010/2011. Under dessa år arbetade Mångkulturellt centrum på uppdrag av Regeringskansliet (dåvarande Integrations- och jämställdhetsdepartementet) som Sveriges nationella kontor. Uppgiften var att knyta ihop 21 svenska kommuners lokala integrationsarbete inom svensk urbanpolitik med nationellt hållbarhetsarbete och andra europeiska städers breda hållbarhetsarbete.

Arbetet syftade till att stärka det konkreta kunskapsutbytet mellan den lokala, regionala, nationella och europeiska nivån.  Webbsidan och uppbyggnaden av ett e-bibliotek var ett av de viktigaste kommunikationsverktygen i kombination med seminarier, möten och deltagande i internationella konferenser.

Regeringen valde i slutet av 2010 att formellt avsluta medlemskapet i nätverket på grund av bristande finansiering. Nätverkets internationella webbsida www.eukn.eu finns dock kvar med ett flertal svenska exempel som berör urbana frågor och hållbar stadsutveckling.

Kontaktperson: Mikael Morberg

Länk: www.eukn.eu

Realise – making the most of our human capital by 2020

Läs mer

EU-projekt 2011-13 med partners från 8 städer och NGOs (t ex kvinnoorganisationer), Gent i Belgien (lead partner), London i England, Sevilla och Bilbao i Spanien, Cesena i Italien, Budapest i Ungern, Heraklion i Grekland och Botkyrka i Sverige. Syftet var att lyfta fram problemet och hitta möjliga lösningar för att högutbildade och utomeuropeiska invandrare, i högre utsträckning än andra arbetar i jobb de är överkvalificerade för eller är arbetslösa.

Projektet kartlade den lokala situationen för denna målgrupp hos respektive partner och försökte sedan identifiera olika initiativ, aktiviteter och strategier som kan förbättra situationen. Det krävs en ökad medvetenhet och förändrade arbetssätt hos en rad aktörer för att ta tillvara högutbildade invandrares kompetens och därmed också kunna uppnå EU:s målsättning 2020.

Kontaktperson: Mikael Morberg

Länk: realise2020.wordpress.com

European cities against racism (ECAR)

Läs mer

EU-finansierat projekt som genomfördes 2010-13 inom nätverket European coalition of cities against racism (ECCAR) där Botkyrka kommun ingår. Syftet var att skapa och pröva långsiktiga och lokala strategier och metoder i arbetet mot rasism och diskriminering. I arbetet deltog städerna Graz i Österrike, Berlin i Tyskland, Madrid i Spanien och Botkyrka och Växjö i Sverige.

I projektet försökte man hitta nya vägar för att arbeta mot rasism och diskriminering som kan vara till nytta för andra lokala och kommunala aktörer inom EU. I Botkyrka och Växjö prövades lokala forskningscirklar som metod för att undersöka hur kommunen kan förbättra sitt lokala arbete mot rasism och diskriminering.

Kontaktperson: Nina Edström

Länk: www.eu-ecar.eu

Together for territories of coresponsibility

Läs mer

Botkyrka kommun ingick åren 2009-2012 i nätverket Together inom URBACT där europeiska städer utbyter kunskap kring urbana utvecklings- och hållbarhetsfrågor. Namnet Together syftar på en metod som bygger på alla deltagares medansvar. Arbetet utgick från en metodguide från Europarådet för att förstå, mäta och utveckla social sammanhållning (social cohesion). Utifrån metoden utvecklades indikatorer på ett gott liv (well-being) för att kunna sedan kunna bedöma olika insatser för att uppnå detta.

I Botkyrka inriktades arbetet mot Alby och den del i utvecklingsprogrammet som handlar om att pröva nya arbetsformer. I Alby valde man att särskilt fokusera på frågor om trygghet och social ekonomi. I projektet ingick åtta städer från åtta länder: Braine l’Alleud i Belgien, Mulhouse i Frankrike (nätverkets lead partner), Kavala i Grekland, Pergine Vasugana i Italien, Salaspils i Lettland, Debica i Polen, Covilha i Portugal samt Botkyrka. Nätverket har även haft särskilt stöd och medverkan från Europarådet.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum