MKC har fått medel för forskning om att mäta diskriminering

Mångkulturellt centrum har av Vetenskapsrådet beviljats 4 900 000 kronor för projektet “Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?” inom ramen för årets särskilda utlysning för forskning om rasism. Av 92 ansökningar beviljades 17 medel på sammanlagt  65 347 700.

Projektet syftar till att ta fram etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att producera empirisk kunskap om diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion. Målet är att arbeta fram metoder som lämpar sig att användas för arbete mot diskriminering samtidigt som de inte reproducerar rasistiskt tänkande och diskriminering.

Ansatsen är tvärdisciplinär. Projektet förenar forskare från olika discipliner med referenspersoner från de grupper som i första hand  är föremål för diskriminering. Detta lagarbete kommer att förankras i det nationella och internationella forskarsamhället samt hos de berörda grupperna genom återkommande möten. I forskargruppen som består av Edda Manga, René León Rosales, Mattias Gardell, Alireza Behtoui och Thomas Hvidfeldt, finns kompetens i disciplinerna idéhistoria, religionshistoria, etnologi, statistik och sociologi samt expertis i både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Referensgruppen kommer att bestå av referenspersoner från grupper som är föremål för diskriminering på grund av hudfärg, etnicitet och religion: romer, samer, judar, afrosvenskar, muslimer, utomeuropeiska invandrare, kreoler och adoptivbarn.

Det vetenskapliga rådet kommer att bestå av Mahmood Arai, Irene Molina, Paulina de los Reyes, Erika Willander samt Yamam Al-Zubaidi.

Resultaten kommer att publiceras i form av 5 vetenskapliga artiklar som behandlar projektets första delmoment samt slutresultatet.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X