Om behovet att utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka

Om behovet att utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka

Alla individer i ett samhälle har rätt att behandlas jämlikt av myndigheter. Detta garanteras bland annat av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och av de olika konventioner som utvecklats därefter, och som de flesta länder, inklusive Sverige, har ratificerat. Trots detta vet vi att diskriminering förekommer i många sammanhang.

I Sverige är det kommunernas uppdrag att ge medborgarna grundläggande samhällsservice i form av till exempel äldreomsorg, förskola och skola samt socialtjänst. Det är därför av stor vikt att kommunerna utvecklar mätinstrument för att bevaka att medborgarna verkligen har tillgång till de kommunala tjänsterna på jämlika villkor. Botkyrka kommun gick med i nätverket Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR) år 2005 och blev fullvärdig medlem år 2007.

Nätverket initierades av FN-organet Unesco år 2004 med syfte att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter och kunskap bland europeiska städer som vill utveckla och stärka sitt arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. År 2006 undertecknade Botkyrka kommun nätverkets Declaration of Intent och åtog sig därmed att arbeta med den tiopunktsplan (Ten-Point Plan of Action) som tagits fram inom ECCAR (UNESCO 2005).

 

Läs hela rapporten här.

Läs rapporten på engelska.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X