Publikationer

Mångkulturellt centrum är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningen tar avstamp i frågor relaterade till internationell migration, etniska och transnationella relationer samt interkulturella frågor. Profilen är ämnesöverskridande och metoderna både kvalitativa och kvantitativa. Studier bedrivs inom tre kunskapsområden: kritiska kulturarvsstudier, urbana livsvillkor samt ras, diskriminering och svenskhet.

Forskarna arbetar ofta nära personer och verksamheter på fältet. Vårt mål är att ge nya infallsvinklar och perspektiv, och skapa underlag för nyanserade diskussioner, vilket vi gör genom att bl.a. erbjuda utbildningar och kompetensutveckling för organisationer, myndigheter och civilsamhället.

Vi driver både egna forskningsprojekt och samverkar med andra forskningsinstitutioner. En del av vår verksamhet utgörs av uppdragsforskning, i form av offentligt finansierade utrednings-, utbildnings- och utvärderingsuppdrag och studier av mångfald i organisationer. Under perioden 2014–2016 driver vi forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier.

Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola har ingått ett långsiktigt samverkansavtal. Syftet med avtalet är att ömsesidigt samverka kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning med fokus på migrationens roll för kulturarv, social och kulturell hållbarhet samt urban utveckling.

Våra forskningsresultat ges ut som skrifter på eget förlag eller publiceras på vår hemsida. Forskningen ligger ofta till grund för våra utställningar. Inom ramen för forskningen erbjuder vi öppna föreläsningar, seminarier och konferenser.

Rapporter

MKC:s forskningsrapporter och forskningsresultat ges ut som skrifter på eget förlag eller av våra uppdragsgivare och publiceras på vår här på hemsida. Flera av våra rapporter som ”Afrofobi rapporten” och ”Majoritetssvenskar i Storsstockholm” uppmärksammades i debatter under 2014.

Vetenskapliga publikationer

MKC:s vetenskapliga produktion spänner över peer-review granskade artiklar till monografier, artiklar i antologier och tidskrifter. Här tillgängliggörs våra vetenskapliga publikationer samt delar av forskarnas produktion.

Populärvetenskapliga publikationer

MKC:s forskare skriver artiklar som vänder sig till det omgivande samhället. De kan vara riktade till den breda allmänheten, läroböcker för studenter och skolelever, eller artiklar för en intresserad allmänhet i facktidskrifter.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum