Samarbeten

Mångkulturellt centrum (MKC) är ett forum för möten, samtal och utbyte vilket innebär också att vi bjuder in till och deltar i lokala, nationella och internationella samtal och utbyten.
MKC välkomnar samarbete med aktörer inom statlig förvaltning, kommun, landsting och civilsamhället. Vi samarbetar även med en rad privata aktörer nationellt och internationellt.
Som organisation, forskare eller partners kan du samarbeta med oss inom en rad olika områden.

Samarbetspartners

abflogga

ABF Botkyrka-Salem

Kontaktperson: Dani Ruz
Länk: www.abf.se (Botkyrka- Salem)

Läs mer

ABF är sedan flera år en samarbetspartner för olika slags programverksamhet vid centret, till exempel föreläsningar i samband med våra utställningar. Eller med början hösten 2014, målarkvällar, Våga måla!, med Luz Miranda.

Botkyrka folkhögskola

Kontaktperson: Saadia Hussain
Länk: www.botkyrkafolkhogskola.org

Läs mer

Botkyrka folkhögskola är en återkommande samarbetspartner som i flera stora utställningar utställningar bidragit till innehåll och gestaltning genom egna projektarbeten.

Botkyrka kommun

Kontakt: Leif Magnusson
Länk: www.botkyrka.se

Läs mer

Botkyrka kommun är ensam stiftare för MKC. Stiftelsen namn är Sveriges invandrarinstitut och museum. MKC har ett kunskapsuppdrag för Botkyrka kommun. Botkyrka kommun som plats är det primära fältet för verksamheten.
Detta uppdrag ger möjlighet att verka i olika kunskapsprojekt och uppdrag utanför kommunens gränser där frågeställningar har relevans för kommunen och där anslag från andra aktörer säkerställer finansieringen. MKC kunskapsuppdrag har både kommunorganisationen och medborgarna som målgrupp.

cmr-logga1

Centrum mot Rasism

Kontakt: Anna Tulin Brett
Länk: www.centrummotrasism.nu

Läs mer

MKC är sedan några år tillbaka medlemsorganisation i den partipolitiskt och religiöst obundna paraplyorganisationen Centrum mot rasism som grundades genom ett regeringsinitiativ 2003. MKC har även en representant i styrelsen.

European Network against Racism (ENAR)

Kontaktperson: Mikael Morberg
Länk: www.enar-eu.org

Läs mer

MKC är sedan 2013 medlemsorganisation i European Network against Racism som bildades 1998 och idag är paraplyorganisationen för den paneuropeiska antirasistiska rörelsen. Organisationen arbetar med frågor som rör representation, diskriminering, rasism och jämlikhetsdata och samarbetar med EU-myndigheter, forskare, NGOs och civilsamhället.

Fight Racism Now

Kontaktperson: Mikael Morberg
Länk: www.fightracismnow.org

Läs mer

På FN-dagen mot rasdiskriminering den 21 mars 2014 och inför valet samma år undertecknade MKC tillsammans med ett stort antal andra organisationer ett upprop i form av en antirasistisk agenda som gick under samlingsnamnet Fight Racism Now, och som hade utarbetats och formulerats av representanter för civilsamhället. Även i andra länder togs liknande antirasistiska agendor fram och liksom i Sverige byggde kampanjen på namnunderskrifter från både organisationer och enskilda, och den färdiga agendan presenterades därefter för de politiska partierna. Efter valet 2014 har Fight Racism Now fortsatt att verka som en förening och MKC har en representant i styrelsen.

fittjapulsenlogga

Fittjapulsen / Studiefrämjandet

Kontaktperson: Dani Ruz
Länk: www.studieframjandet.se (Fittjapulsen) – Fittja is Peace Facebook sida

Läs mer

Fritidsgården Fittjapulsen finns i Fittjaskolan och drivs av Studiefrämjandet Söderort.

Fittjapulsen arrangerar sedan fem år tillbaka den årligen återkommande konserten Fittja is Peace. Femårsjubileet 2014 firades med en utställning på Fittja gård framtagen i samarbete med Mångkulturellt centrum: Fittja is Peace <3 MKC

Institutet för språk och folkminnen

Kontaktperson: Charlotte Hyltén-Cavallius
Länk: www.sprakochfolkminnen.se

Läs mer

Samarbetet med Institutet för språk och folkminnen inleddes i samband med det nationella arbetet kring genomförande av konventionen om det immateriella kulturarvet i Sverige. MKC deltar i nodarbetet. Samarbetets utgångspunkt är att medverka till att belysa migrationens och mångfaldens historia i Sverige. Projektet omfattar ljud- och textmaterial som insamlas. Samarbetet möjliggör även att det insamlade ljud- och textmaterialet kan förvaras på Institutet för språk och folkminnen.

Liv i Sverige

Kontaktperson: Ingrid Ramberg
Länk: www.livisverige.org

Läs mer

Liv i Sverige är en ideell förening som under mottot ”Varje liv är värt att skildra!” vill främja det självbiografiska berättandet. Föreningen tar emot och läser manus, samt kopplar ihop författare med förlag. I samband med att man vidgade sitt fokus till att innefatta också berättare med ursprung i andra länder, vars erfarenheter kan bredda bilden av livet i Sverige idag uppstod en grund för samarbete med Mångkulturellt centrum. Den första bok som kom till stånd som resultat av detta givande utbyte var diktsamlingen Brytningen, 2013.

Nordiska museet

Kontaktperson: Nina Edström
Länk: www.nordiskamuseet.se

Läs mer

Samarbetet med Nordiska museet syftar till att samarbeta för att belysa migrationens och mångfaldens historia i Sverige. Dokumentationsmaterial som skapas på MKC i form av föremål och minnesberättelser i det långsiktiga insamlingen ”Att minnas migrationen” förvaras på Nordiska museet som en del av det Sveriges kulturhistoria och kulturarv. Nordiska museet har en styrelseplats i MKC.

Orten i fokus

Kontaktperson: Dani Ruz
Länk: www.ortenifokus.se

Läs mer

Föreningen Orten i fokus är en plattform för förortsbor som arbetar med att försöka ge en rättvisare bild av förorten och dess invånare. De har sin bas på i Fittja gårds gamla huvudbyggnad. Orten i fokus ansvarar för att visa utställningen Nationell psykos!, och de är också organisatörerna bakom Kafé Norra B, ett kulturellt kafé för unga och unga vuxna i Botkyrka. Kafé Norra B är en träffpunkt för att diskutera och engagera sig i samtal som berör samhälle, demokrati, kultur och politik.

logo_sh

Södertörns högskola

Kontaktperson: Nina Edström
Länk: www.sh.se

Läs mer

Samverkan med Södertörns högskola sker kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning med fokus på migrationens roll för kulturarv, social och kulturell hållbarhet samt urban utveckling. Södertörns högskola har medverkat i uppbyggnaden av MKC:s bibliotek. Det långsiktiga samarbetet möjliggör för forskare att kommunicera forskning till bredare målgrupper genom MKC. Forskare vid MKC och Södertörns högskola samarbetar i olika projekt. Södertörns högskola har en styrelseplats i MKC.

Unesco logotyp

Unesco LUCS (Lokalt Unescocenter för samverkan)

Kontaktperson: Leif Magnusson
Länk: www.unescolucs.se

Läs mer

Unesco LUCS är en förening för kommuner, organisationer och forskning som vill arbeta lokalt och i samverkan för social jämlikhet och social sammanhållning i Unescos anda. Varje medlem startar en ”kunskapspilot” som är ett projekt kring något som behöver förändras. De kunskapsprojekt som skapas i nätverket  kopplar alltså samman politik/förvaltning, forskning och föreningar/företag. Unesco LUCS kansli finns på Mångkulturellt centrum.

Utvecklingsstiftelsen för Kulu / Kulu gelisim Vakfi

Kontaktperson: Ingrid Ramberg
Länk: (kommer snart)

Läs mer

Ett samarbete inför minnesåret 2015, som kommer att uppmärksamma 50 år av migration från Turkiet till Sverige, både arbetskrafts- och flyktinginvandringen, liksom också den mångfald som i olika avseenden präglar den Turkietättade gruppen i Sverige. Samarbetet kommer att mynna ut i en rad konkreta aktiviteter med olika huvudmän och medarrangörer.

xenterlogga

Xenter, Tumba gymnasiums estetiska program

Kontaktperson: Saadia Hussain
Länk: www.xenter.se/gymnasium

Läs mer

Sedan 2008 har MKC ett årligen återkommande samarbete med Xenter Botkyrka. Sistaårseleverna på estetiska programmet utgår från det tema som behandlas i MKC:s aktuella utställning, gör sina egna tolkningar och sin egen utställning. MKC ger förutom temat både en teoretisk introduktion och konstnärlig feedback.

”MKC:s utställning är alltid mer pedagogisk än konstnärlig och strävar efter att visualisera och mana till handling, eftertanke och samtal. Elevernas uppgift är att konstnärligt gestalta samma tematik eller problematik på våningen under. Utställningarna samtalar på så sätt med varandra och med besökarna. Samarbetet med Mångkulturellt centrum tillför en extra dimension till undervisningen och konstprocessen”, säger Rebecka Beran, ansvarig lärare på Xenter.

Till utställningen Varning för RAS, skapade eleverna den parallella utställningen Mörkrädd och till Nationell psykos! arbetar de med Nationell frustration.

 

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum