Stipendium / Pris

Mångkulturellt centrum vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom att dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. Sista nominerings- respektive ansökningsdag är 31 mars årligen, maila till info@mkcentrum.se.

 

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium


Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, är öppet för såväl organisationer som enskilda: yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.

Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier eller inköp av litteratur. Det finns ingen speciell ansökningsblankett. Maila ansökan, med motivering, till till info@mkcentrum.se senast 31 mars.

Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med Mångkulturellt centrums verksamhetschef under april-maj. Resultatet meddelas alla sökande personligen och offentliggörs också på vår hemsida. Stipendiaten inbjuds att medverka med en programpunkt under verksamhetsåret. Dessutom vill vi ha en kort aktivitetsrapport (1-2 A4) om hur medlen använts.

Tidigare stipendiater

2017 – Florence Montmare

För projektet ‘Greyscales’ vars tema – hem, identitet, rädsla – är mycket angeläget i en orolig värld.

2016 – Emrah Sönmez

Emrah Sönmez, masterstudent i sociologi, får stipendiet för slutförandet av sin film ”Jag kan vara ett lejon”, om ett barnteaterprojekt i norra Botkyrka på 1970-talet och livet för några av deltagarna 40 år senare.

2015 – Karin Marieme Niang 

Systrar som syr. Karin Marieme Niang bygger en verksamhet i samarbete mellan kvinnor i Sverige och Senegal. Syftet är att genom entreprenörskap stärka kvinnornas lokala position.

2014 – Orten i Fokus

En nystartad blogg som syftar till att vara en alternativ medieplattform för förorten, producerad av mediefolk från förorten.

2010 – Lawen Mohtadi

Journalist, för en resa till European Roma Rights Center i Budapest, resan är en del av researcharbetet inför en bok om Katarina Taikon som hon arbetar med.

2008 – Riitta Lundeqvist

För bokprojektet ”I mammas fotspår”. Riitta Lundeqvist arbetar på Sociala missionen med familjeåterföreningsfrågor.

2007 – Karin Westberg

Museipedagog och lärare, för ett skrivprojekt kring minoritetsfrågor, förtryck och kolonialism.

2005 – Sofia Eriksson

Projektledare i förstudien Tsihko työ (bra jobb). Stipendiemedlen användes som grundplåt i uppbyggandet av ett romskt bibliotek i Eskilstuna.

2004 – Maria Westerberg

Samordnare för nyanlända flyktingfamiljer och asylsökande inom stadsdelsförvaltningen i Skärholmen. Stipendiet användes till en studieresa till Bangladesh, för att bättre kunna hjälpa de familjer därifrån som hon träffar i arbetet.

2003 – Annika Löthagen och Anette Stanger Eriksson

Lärare i Botkyrka kommun och projektansvariga för Läskampanjen i Botkyrka. Stipendiet bidrog till att möjliggöra en studieresa till Manhattan New School, New York, en skola känd för sin medvetna läspedagogik.

2002 – Nick Jones

Bibliotekarie i Alby. Stipendiet användes för att täcka omkostnader i arbetet med ett bokprojekt som tillkommit i samband med programkvällar på Alby bibliotek, Rum för samtal.


K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet & rasism


K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar. Nominera någon du tycker är en värdig pristagare, en individ, organisation eller grupp verksam i Botkyrka. Maila till till info@mkcentrum.se senast 31 mars.

K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han Nobels fredspris.

Läs mer om K P Arnoldson 

Tidigare mottagare av priset

2017 – Pär Götefelt

”För ett mångårigt engagemang kring livsåskådningsfrågor. Pär Götefelt har verkat för dialog och bildning i vardagen i Botkyrka och även tagit sina erfarenheter till ett nationellt plan, utan att tappa sin lokala bas.”

2016 var det två pristagare:
Melissa Besara – En ung kvinnlig ledare, som med fotbollen som medel vill stärka unga tjejers självförtroende så att de själva kan forma sin framtid. Genom sitt ledarskap är hon en stark förebild.
Leo Damgaard – Sedan åratal en eldsjäl för ungdomsidrotten i kommunen, som med sin bas i Storvretshallen startat och möjliggjort en mängd aktiviteter för och med unga. Fotboll, dans, pingis och självförsvar – allt han gör syftar till att kommunens unga ska hitta vägen till ett bra vuxenliv.

2015 – Ingen pristagare

2014 – Viktoria Nguema

Hon är en av grundarna av instagramkontot ”1 på miljonen” och verksamhetsutvecklare på ”Vi unga”.

2013 – Projektet Lås upp

Ett normutmanande projekt med fokus på genus, sexualitet, heder och rättigheter. Projektet tar fasta på de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och skolans styrdokument för att synliggöra och ifrågasätta normer och föreställningar som bidrar till att skapa diskriminering och utanförskap.

2012 – IFK Tumba Fotboll

IFK Tumba fotboll har tagit beslutet att visa sitt sociala engagemang genom ett aktivt arbete mot rasism. Kampanjen ”Ge rasism rött kort” manifesteras årligen genom fotbollsturneringen Tumbakicken.

2011 – Södra Sidan, lokaltidning

Södra Sidan arbetar aktivt för att motverka en annars negativ mediebild av förorterna längs den röda linjen och istället visa på bra initiativ och lyfta upp de positiva aspekterna av mångkulturella samhällen. Den röda tråden är mänskliga möten och att gå bortom stereotyper.

2010 – Förortsakademikerna, Alby

Priset gick till den nybildade föreningen Förortsakademikerna för att stödja deras arbete för att främja intresset för akademiska studier och samtidigt driva på en allmän attitydförändring där positiva vägval står i fokus för ungdomar i Alby.

2009 – Nessim Becket

Arbetar på medborgarkontoret i Fittja med att hjälpa och stödja personer att finna arbete. Genom att se hela människan och bygga tillit till de egna resurserna har Nessim Becket fungerat som en lots genom system och gränser i vårt samhälle.

2008 – Joel Morales, Peter Bergander och Torsten Rasmussen

Lärare i Fittjaskolan. För att de helt ideellt har lagt grunden till en välfungerande idrottsförening i Fittja, som annars saknar sådana, och därigenom bidragit till att skapa och kommunicera värdefulla sociala koder och goda motionsvanor åt hundratals ungdomar.

2007 – Magnus Nylund

För hans genuina och långvariga engagemang för barns och ungdomars uppväxtvillkor – i skolan, på fritidsgården och i föreningslivet.

2006 – Hasan Uludag

Grundare av idrottsföreningen Konyaspor och drivande i Fittjafestivalen under många år. Genom sitt envisa och långsiktiga arbete och stora öppenhet för norra Botkyrkas mångfald har han blivit en trygg och positiv förebild för många ungdomar.

2005 – Douglas León

För hans outtröttliga arbete och engangemang mot rasism och främlingsfientlighet i sina sånger och i Ungdom mot Rasism. The Latin Kings ger många ungdomar ett hopp om en bättre framtid. Douglas León är en modig och kraftfull representant för grundläggande värderingar som allas lika värde.

2004 – Hans Carlberg

”Hasse Carlberg har sedan tidigt 80-tal varit folkrörelsedemokratins motor i Fittja. Otaliga är de projekt och satsningar där han fått olika föreningar att samverka mot gemensamma mål oavsett politisk, religiös eller etnisk bakgrund. Ett exempel är den årligt återkommande ‘Fittjafestivalen’ som till stora delar är hans verk. Ett annat exempel är hans engagemang i Fittja Boråd.”

2003 – Ulla Pålsson

Som föreståndare för Ungdomens Hus är Ulla Pålsson en förebild. Hon har lyckats skapa en atmosfär och ett utrymme på Ungdomens Hus där alla känt sig välkomna oavsett bakgrund och därmed bidragit till att ungdomarna har känt att de är en del av det svenska samhället.

2002 – Dorit Jonsson

Husmor i Fittjaskolan. Med hårt arbete och mycket kärlek har hon blivit stormorsa för flera generationer fittjaelever och personal. Dorit Jonsson hade nominerats till KP Arnoldson priset av några föräldrar. De såg att hon som husmor skapar god stämning i Fittjaskolans matsal, där alla barn känner sig sedda och välkomna.

2001 – Föreningen Vackra rosen och dess grundare Natalia Wrighed

Natalia Wrighed, ordförande och tränare i föreningen Vackra rosen får priset för sitt fleråriga arbete med barns och ungdomars utveckling inom dans och gymnastik. Föreningen Vackra rosen verkar i Fittja och fungerar på många sätt som en gränsöverskridande mötesplats för ungdomar och föräldrar.

2000 – Arbetslaget Mot främlingsfientlighet och rasism vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Botkyrka kommun

Laget består av modersmålslärarna: Robert Carrol, Margareta Davidsson, Dionysios Batsis, Svetlana Lundberg och Anastasia Genaridou.”De har sökt nya vägar för att tillsammans med barn och ungdomar arbeta med att identifiera och diskutera vad främlingsfientlighet och rasism kan vara i dagens samhälle.”

1999 – Verksamheten Förebildarna, ABF Botkyrka

ABF-projektet Förebildarna visar att respekt inte handlar om kriminalitet och dominans. Istället handlar det om att vinna ett välförtjänt förtroende. Förebildarna är ett projekt som satsar på ungdomar som har viljan och förmågan att vara en resurs i samhället.

1998 – Cesar Fulgencio

”… …som genom sitt kulturarbete med ungdomar i Alby, inte bara lyckats förmedla insikten om skapandets goda kraft, men också varit en förebild genom sitt hängivna och idealistiska arbete för sina medmänniskor.”

Möteschansen – för dig som söker en mötesplats i Botkyrka!

Är du verksam inom en förening eller brinner för frågor som exempelvis rör integration, urban utveckling, identitet, migration, mångfald och ett inkluderande kulturarv. Behöver du en mötesplats?

Mångkulturellt centrum (MKC) erbjuder föreningar och enskilda personer möjligheten att kostnadsfritt boka möteslokaler på centret för att bedriva aktiviteter som ligger i linje med MKC:s verksamhet och vision.

Möteschansen är öppen för personer och föreningar hemmahörande i Stockholms län.

Följande gäller:

 • Verksamheten som bedrivs får inte vara av kommersiell karaktär
 • Möteschansen gäller endast våra egna lokaler på Fittja gård
 • Möten kan bokas under våra öppettider på torsdagar och söndagar
 • En ansvarig kontaktperson vid MKC
 • Mötena ska marknadsföras och beskrivas i din ansökan
 • Mötena ska vara öppna för allmänheten

Ansökan ska innehålla:

 • Information om din verksamhet
 • Beskrivning av vilken typ av lokal ni önskar
 • Uppgift om antal personer som du beräknar kommer att delta
 • En motivering där du berättar varför du vill förlägga verksamheten på MKC/Norra Botkyrka
 • Dina kontaktuppgifter

Ansök genom att mejla till info@mkcentrum.se eller din kontaktperson.

Vi tar emot ansökningar löpande och beslut fattas av MKC:s ledningsgrupp. Läs mer om MKC här.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum