Tid för mångfald

Föreliggande studie är vår avrapportering av det uppdrag som regeringen och Kulturdepartementet gav Mångkulturellt centrum i november 2003, att kartlägga och bedöma de resultat som inrapporterats från myndigheter och institutioner inom Kulturdepartementets ansvarsområde i de delar som avser mångfald. Det finns förstås skäl till att genomföra en sådan kartläggning. Det är inte bara det att 2006 utnämnts till ett Mångkulturår.

Kulturinstitutionerna ska i sin verksamhet utgå ifrån och spegla den kulturella mångfalden i samhället. Undersökningar visar att exempelvis kulturarbetare och artister med utländsk bakgrund möter stora hinder när de vill delta och vara medskapare i kulturlivet. Studien som inleddes under förra hösten har bestått av tre delundersökningar.

Vi har genomfört 1) en kvantitativ enkätundersökning som riktat sig till olika befattningshavare på samtliga institutioner, 2) en kartläggning av samtliga institutioners årsredovisningar för 2002 och 2003 samt 3) en intervjustudie med 55 chefer och personer i ansvarsställning på 18 utvalda myndigheter och institutioner.

Läs hela rapporten här.

Läs hela enkätundersökningen här.

Läs hela kartläggningen av årsredovisningarna här.

Läs hela intervjuundersökningen här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X