Mikael Morberg

Mikael Morberg har en högskoleexamen i marknadskommunikation med marknadsföring samt en yrkeshögskoleexamen som EU-projektsamordnare. Via arbete som kommungeneralist och samhällsvägledare kombinerat med i studier i arbetslivspedagogik, etnologi, praktisk journalistik och PR, projektledning och ledarskap har han utvecklat en yrkesroll som kunskapsmäklare mellan politik, praktik och forskning.

Som tidigare ansvarig för Mångkulturellt centrums utbildningsverksamhet har han mångårig erfarenhet av att producera nationella och internationella konferenser, seminarier, programverksamhet och fortbildningar inom centrets kunskapsområden. Ett särskilt fokus har legat på urbana utvecklingsfrågor och lokalt integrationsarbete och hur forskarnas utvärderingar och rapporter kan omsättas till praktik hos olika yrkesgrupper och civilsamhället. Han har även fördjupat sig i frågor kring mångfalden inom kultursektorn och arrangerat flera konferenser inom Mångkulturåret 2006.

Under senare år har Mikael Morberg arbetat med utvecklingsfrågor inom urban utveckling och social hållbarhet. Som kunskapsledare för det svenska deltagandet i ett europeiskt nätverksarbete inom hållbar stadsutveckling (European Urban Knowledge Network) samverkade han med andra städer i Europa och med svenska kommuner.  Han har även varit projektledare för ett transnationellt EU-projekt inom integration och arbetsmarknad för utrikesfödda akademiker (Realise – making the most of our human capital by 2020).  Han har som projektledare på Botkyrka kommuns ansvarat för en förstudie till Europeiska Socialfonden om stadsutveckling i de norra kommundelarna.

Han arbetar för närvarande med utvecklingsfrågor på enheten för forskning och utbildning och i samverkan med föreningen Unesco LUCS, lokalt Unescocenter för samverkan. Han deltar i upplägg och planering av projektansökningar, uppdragsutbildningar, konferenser och fungerar även som föreläsare och moderator/facilitator.

 

AXPLOCK AV UTBILDNINGS- OCH KUNSKAPSUPPDRAG

Utbildningsledare vid Mångkulturellt centrum med ansvar för
deltagarhantering samt socialt program, 12 sommarkurser
Södertörns sommaruniversitet. -93

Kursansvarig för uppdragsutbildning (42 veckor) för Länsarbetsnämnden, 94-95
Stockholms län, ”Turism, kultur, marknad”, inriktad på besöksnäring
eko- och kulturturism för fortbildning av arbetslösa akademiker.
Projektassistent för ”The future of the concrete suburbs”, internationellt -95
seminarium, Mångkulturellt centrum & Södertörns sommaruniversitet

Projektassistent vid ”Hybride heritages” -98
Mångkulturellt centrum & Södertörns sommaruniversitet

Projektledare för ”Mobilisering för integration, politik, praktik, forskning” -99
Mångkulturellt centrum & Södertörns sommaruniversitet.

Projektledare, för ”Mångfaldsarbete inom arbetsmarknad och utbildning”,
sensommarakademi i Mångkulturellt centrums i centrets egen regi. -00

Ledde lokal FoU-grupp, kunskaps- och erfarenhetsutbyten inom 01-05
storstadsarbetet för forskare, tjänstemän och projektanställda,
Botkyrka kommun

Projektledare Demokrati och rasism – att göra det osynliga synligt. -01
Sensommarakademi i samarbete med Botkyrka kommun

Vår eller deras skola? Elevperspektiv på undervisning och lärande. -01
Sensommarakademi tillsammans med Södertörns högskola.

Handen, Anden, Mångfalden, kulturpedagogisk konferens i samarbete -02
med Stockholms läns museum, Cirkus Cirkör och Kulturen i Botkyrka.

Crossroad: Fittja I – att förstå ett samhälle i rörelse. Sommarseminarium -03
om berättelser kring plats och identitet. Med stöd av Botkyrka kommun.

Crossroad Fittja II – etnicitet, diaspora, integration. Med stöd av Botkyrka
Kommun. -03

Kultur, etnicitet, integration och vuxenlärande. Fortbildning tillsammans med
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk vid Lärarhögskolan
samt Skolverket. -03

Migration, kultur, biologi. Etnobiologiskt symposium tillsammans
Med Centrum för biologisk mångfald i Uppsala och
Naturhistoriska riksmuseet. -04

I ett hus vid skogens slut. Inspirationsseminarium kring kulturell
mångfald, estetik och lärande tillsammans med Kulturen i Botkyrka -04

Migration, hälsa, arbete. Nationell IMER-konferens. Tillsammans med
IMER-förbundet och med stöd av Riksbankens jubileumsfond. -05

Varför mångfald? Nationell inspirationskonferens inför Mångkulturåret 2006 -05
i samarbete med Kulturrådet.

Mobilisering för integration – flaggskepp, fallgropar, förändring. Fyra
regionala konferenser i Malmö, Göteborg, Eskilstuna och på Lidingö
på uppdrag av Justitiedepartementet. -05

Arts and Diversity. Mångkulturårets internationella konferens
under Riksteaterns teaterdagar. I samarbete med Mångkulturåret,
Riksteatern och Botkyrka kommun. -06

Steg för steg. Fyra seminarier för Stockholms läns kulturliv
om mångfalden inom bild/film/form, scenkonst,
samt museum/utställningar/arkiv/kulturmiljö.
Med stöd av Kultur- och utbildningsnämnden, SLL
och i samarbete med länets mångkulturkonsulenter. -06

Erfarenheter av funktionshinder. Konferens i samband
med publiceringen av ”Dörren måste vara öppen för alla”,
studie om unga funktionshindrade kurder i det svenska samhället.
Med stöd av allmänna arvsfonden. -07
Mitt hem min borg.
Konferens om boende, stadsplanering och delaktighet.
I samarbete med tidskriften I&M. -07

Kunskapsledare under uppbyggnaden av nationellt kontor, 2008-2010
EUKN European Urban Knowledge Network.
På uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet som en del av arbetet med den den svenska urbanpolitiken. Insamling och spridning av erfarenheter för urban utveckling.
Samverkan med kommuner med lokala utvecklingsavtal
och 15 andra europeiska länder i nätverket.

  • Dialogturné i 17 kommuner med lokala utvecklingsavtal
  • Utveckling av webbibliotek  med 70 lärande exempel på svenska och engelska
  • 2 nationella årliga nätverkskonferenser
  • Deltagande och planering i tre internationella nätverkskonferenser
  • Samarbetskonferenser med bland annat Ungdomsstyrelsen/SKL

2011-2013

Projektledare för det svenska deltagandet i Realise – making the most for our human capital by 2020, ett samarbetsprojekt finansierat av Europeiska integrationsfonden. Under ett och halvt år deltog centret tillsammans med åtta andra organisationer i en kartläggning av överkvalificering bland utrikes födda från länder utanför EU. Initiativtagare och huvudman för projektet var Kom Pas Ghent/Inburgering Gent, Belgien. Övriga partners; Bilbao i Baskien, Spanien, Cesena i Italien, Sevilla i Spanien, Heraklion i Grekland, London i Storbritannien och Bryssel i Belgien. EU-projektet resulterade bland annat i att Botkyrka kommun inrättade ett särskilt spår för högutbildade utrikesfödda akademiker på SFI i Tumba och att kommunen ansökte om medel från den nationella integrationsfonden för projektet ”Academic Power” som avlutades 2015. Arbetet med utrikesfödda akademiker ska permanenteras av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Under 2014 arbete som projektledare för Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun med en förstudie finansierat av Europeiska socialfonden (ESF), Stadsutveckling i de norra kommundelarna.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum