René León Rosales

René León Rosales är forskare och utbildningsansvarig vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Hans avhandling, Vid framtidens hitersta gräns (2010), är en studie av de effekter som ekonomisk och etnisk segregation, politik och maskulina ideal har på pojkars identifikationer i en multietnisk skola i den norra delen av Botkyrka. Sedan dess har han fördjupat sig i frågor om hur kommuner kan förbättra sitt arbete mot diskriminering. Nuvarande forskningsprojekt handlar om uppkomsten och politisering av ungdomsrörelser i utsatta bostadsområden.

AXPLOCK PUBLIKATIONER:

2014  ”Där är alla svenskar, inte en enda är svartskalle”- om  svenskhetsnorm i en multietnisk skola. I Skola i normer. Lena Martinsson & Eva Reimer (red). Malmö: Gleerup

2013  Att tala fett som en svenne – kategorier, identiteter och språk. I Symposium 2012. Stockholm: Nationellt centrum för sfi och svenska som andra språk.

2012 René León Rosales,Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt & Fataneh Farahani (red.) Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden].: Tumba : Mångkulturellt centrum

2010  Vid framtidens hitersta gräns – om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. Diss. Stockholms universitet/Södertörns högskola. Tumba: Mångkulturellt centrum.

2009  Att räcka ut tungan snett – koreografier och maskuliniteter i skolan. I Skolvardag och framtidsambitioner – etnologiska perspektiv på utbildning. Birgitta Meurling & Göran Nygren (red). Uppsala: Forum för skolan, Uppsala universitet.

RAPPORTER

2013  Om rykten i Botkyrka – en förstudie om vanliga rykten som motverkar ett interkulturellt Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum

2012  Uppfattningar om äldreomsorgen bland äldre med utländsk bakgrund i Botkyrka. Tumba: Vård och omsorgsförvaltningen, Botkyrka.

2011  Om behovet av att utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum