Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Introduktion

Mångkulturellt centrum (MKC) tycker att din integritet är viktig. För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och kommunicera vårt arbete behöver vi ibland behandla personuppgifter. Denna integritetspolicy innehåller information om vilka kategorier av personuppgifter som MKC behandlar, för vilka ändamål uppgifterna behandlas och vilken rättslig grund som behandlingen stödjer sig på. Den innehåller även information om vilka som kan ha åtkomst till och behandla personuppgifterna, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter till information, rättelse, radering m.m.

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför att läsa igenom denna integritetspolicy, som vi kan komma att uppdatera vid behov. Om vi ändrar integritetspolicyn gäller den nya från publicering på vår webbplats. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Mångkulturellt centrum (organisationsnummer 812800-8243, postadress: Mångkulturellt centrum, 147 85 Tumba, besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja gård, kontakt: info@mkcentrum.se är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vår behandling av personuppgifter

Allmänt
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ. MKC behandlar eller lagrar inte personuppgifter mer än nödvändigt och aldrig utan att informera dig om det. Den huvudsakliga behandlingen sker i samband med administration av våra utbildningar, programpunkter och stora event. Härutöver sker behandling när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, donerar pengar till oss, köper något i vår webbshop, lånar böcker i vårt bibliotek, deltar i ett forskningsprojekt, besöker vår hemsida eller kontaktar oss via vår webbplats, e-mail eller telefon. Personuppgifterna består av till exempel namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, ansökningshandlingar, faktura- och bostadsadress. MKC behandlar dessa olika kategorier av personuppgifter för olika ändamål, på olika sätt och med stöd av olika rättsliga grunder. Nedan beskrivs de skiftande behandlingarna var för sig, så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell för dig.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”).

Grund för att behandla dina personuppgifter

För att vi ska behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, så kallad rättslig grund. Sådan grund kan exempelvis bestå i:

● Att behandlingen krävs för att MKC ska kunna fullfölja ett avtal med dig.
● Att behandlingen krävs för att MKC ska kunna fullfölja en rättslig förpliktelse.
● En genomförd intresseavvägning där MKCs intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av integritetsskydd.
● Ett av dig lämnat samtycke till behandlingen.

Vilka vi kan dela dina personuppgifter med

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet samt skicka ut information och marknadsföring kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje parter. För detta gäller följande.

 • Tjänsteleverantörer: Vi delar personuppgifter med vissa tredjepartsleverantörer, i huvudsak för IT-drifttjänster (såsom datalagring, support, underhåll och utveckling), kommunikationstjänster, redovisningstjänster och marknadsföringstjänster.
 • Leverantörer av IT-säkerhet; Vi delar personuppgifter med leverantörer av IT-säkerhet när detta är nödvändigt enligt lag, för att skydda dig eller våra kunder och samarbetspartners eller för att skydda våra tjänster.
 • Statliga myndigheter; Vi delar personuppgifter med myndigheter om vi är skyldiga att göra det eller vid misstanke om brott.

De tredje parter som vi kan komma att dela dina personuppgifter med enligt ovan, till exempel våra IT-leverantörer, utgör i regel sk. personuppgiftsbiträden till oss. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra uttryckliga instruktioner. Vi överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna och vi säkerställer genom skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdet att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav och begränsningar samt, såsom tillämpligt, krav avseende internationell överföring av personuppgifter. I vissa situationer kan de företag som vi överför personuppgifter till vara självständigt personuppgiftsansvariga för de överförda uppgifterna, vilket bl.a. innebär att företaget självt är skyldigt att informera dig om dess behandling av dina personuppgifter och att säkerställa att behandlingen är laglig.

Om hela eller delar av Mångkulturellt centrums verksamhet integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell huvudman och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya huvudman.

Internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in eller tar emot från dig kan komma att överföras till och behandlas av mottagare utanför EU/EES-området. Det kan framförallt ske genom så kallad molnlagring av information på servrar i utlandet.

Mottagare i USA kan vara certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield och därmed anses säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt data skyddsperspektiv. Andra mottagare kan finnas i länder som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt data skyddsperspektiv. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs till länder utanför EU/EES. Sådana överföringar kommer att baseras på lämpliga skyddsåtgärder såsom EU-kommissionens eller tillämplig dataskyddsmyndigheters standardavtalsklausuler, godkända uppförandekoder i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren.

Om du vill ha information om aktuella skyddsåtgärder, vilket du har rätt till, kan du kontakta oss enligt vad som anges nedan under avsnitt “Kontakt”.

Olika typer av behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när

 1. Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 2. Du handlar i vår webbshop
 3. Du ger en donation
 4. Du anmält dig som volontär eller deltagare på ett event eller utbildning
 5. Du och/eller din organisation ingår samarbete med oss 
 6. Du kontaktar oss
 7. Vi skickar pressmeddelanden och liknande information
 8. Du finns med på bild eller film 
 9. Du besöker vår hemsida
 10. Du deltar i ett forskningsprojekt
 11. Du lånar böcker i vårt bibliotek

Med stöd av rättsliga grunder

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi uppgifterna?

Olika typer av personuppgifter sparas under olika lång tid. Är du t.ex. prenumerant på vårt nyhetsbrev så behandlar vi dina uppgifter så länge som du är prenumerant.  Kontakta info@mkcentrum.se för närmare information om olika kategorier av personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och viss annan information om vår behandling av dessa.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Du kan även begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig, med hänsyn till ändamålet med vår behandling.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlas
 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga (vi behandlar dock som utgångspunkt inte dina personuppgifter med stöd av samtycke)
 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och vi saknar berättigade skäl att fortsätta med behandlingen trots din invändning
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Rätt till begränsning av vår behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet (då du kan kräva att vi begränsar behandlingen av berörda personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte).

Rätt till dataportabilitet

Om och i den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller avtal med dig kan du begära att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att invända vår behandling om den sker med stöd av vårt berättigade intresse efter intresseavvägningen. I sådana fall måste vi upphöra med behandlingen om vi inte kan påvisa berättigade skäl för den som väger tyngre än dina intressen av att behandlingen upphör, eller att behandlingen sker för tillvaratagande av rättsliga intressen.

Rätt att återkalla ditt samtycke

I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta återkallas. Vi behandlar dock som utgångspunkt inte dina personuppgifter med stöd av samtycke.

Klagomål

Du har rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande benämnd Datainspektionen. Du kan också kontakta MKC om du har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter.

Länkar och sociala medier

På MKCs hemsidawww.mkcentrum.se förekommer länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Vidare gäller denna integritetspolicy inte för digitala plattformar där MKC finns representerade men vilka vi inte kan kontrollera, https://www.facebook.com/mkcentrum.se och https://www.instagram.com/mkc_sverige/  samt https://www.linkedin.com/company/mkc-sverige/

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. MKC har emellertid vidtagit rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter som vi har om dig eller om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@mkcentrum.se.

Ladda ned integritetspolicyn här

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på STIFT SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM, orgnr. 812800-8243 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser