Nina Edström är fil. mag. socialantropologi

Sedan våren 2000 har jag arbetat på Mångkulturellt centrum som projektledare för olika kvalitativa studier och utvärderingar. En stor del av mitt arbete har handlat om integration och mångfald som begrepp och praktik i olika sammanhang som exempelvis storstad, glesbygd, kultursektor eller kommunal organisation.

År 2000 började jag följa Botkyrka kommuns arbete med att utveckla den interna organisationen med mångfald. Det blev under de följande 9 åren tre studier av utvecklingen av mångfald i kommunens egen organisation. Under samma period fick jag i flera år också möjlighet att kvalitativt utvärdera en norrlandskommuns försök att använda mångfald som ”utvecklingsfaktor” i en utflyttningsbygd.

Jag är särskilt intresserad av vad som händer när politiskt-ideologiskt laddade begrepp som mångfald och integration implementeras i vår vardag. Hur kan det vaga bli praktik, och när anses det vara framgångsrikt? Mina fil. kand- och magisterarbeten var båda analyser av just integrationsbegreppet och dess tillämpning i arbetslivet. Med mångfalds- och integrationsbegreppen följer ofta föreställningar om ”kulturer”. Särskilt spännande tycker jag därför att mötet mellan ett antropologiskt och ett estetiskt kulturbegrepp blir, när kulturens olika organisationer strävar mot etnisk mångfald.

Jag fick på uppdrag av Statens kulturråd möjlighet att följa regionala konsulenter för mångkultur under 2005 och 2006, ett utvärderingsprojekt som kom att omfatta samtliga sju deltagande regioner – från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Ytterligare några år senare fick jag och fil dr Charlotte Hyltén-Cavallius, som ett konkret resultat av utredningen Mångkulturåret, uppdraget att sammanställa och sprida goda exempel och erfarenheter från kulturinstitutionernas arbete för mångfald efter Mångkulturåret 2006. Vi bjöd in till konferensen Osmos och gav ut utbildningsmaterialet med samma namn – om inkluderingsprocesser i kulturlivet. Tillsammans med kartläggningen av kulturens roll i Storstadsarbetet (med Eva Karlsson och Viveca Motsieloa 2001) och av Framtidens kulturs bidragsgivning ur ett mångfaldsperspektiv (2008) har vi skapat ett rikt material om utvecklingen av etnisk mångfald i kultursektorn.

Med åren har ambitioner om mångfald som mål för organisationers sammansättning fått ett starkt fäste, inte minst genom lagstiftningen mot diskriminering. Efterfrågan på kunskap om ”hur man ökar mångfalden” har föranlett oss på Mångkulturellt centrum att erbjuda utbildningar på området. I och med ny lagstiftning på området i januari 2017 kommer nya utmaningar för organisationerna när högre krav ställs på dokumentation och uppföljning av de aktiva åtgärderna mot diskriminering.

 

AXPLOCK PUBLIKATIONER

2001 Gott och Blandat. Om rekrytering och exkludering. Tumba: Mångkulturellt centrum..

2001 Strömsund Nybyggarland. En förstudie. Tumba: Mångkulturellt centrum.

2004 Mångfaldsbegreppet i arbetslivet. I Pripp, Oscar (red) 2004 Mångfald i kulturlivet. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2005 En känsla av delaktighet: en studie av underifrånperspektivet i Storstadssatsningen. Med Emil Plisch. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2006 Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2006 Movements oriented towards ethnic diversity in cultural life. I Arts and Diversity. Policies, Research and Practice. Botkyrka: Mångkulturellt centrum

2009 Mera mångfald i Botkyrka. Organisationsutveckling i kommunal förvaltning. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2011 Osmos. Inkluderingsprocesser i kulturlivet. Med Charlotte Hyltén-Cavallius. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2013 Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. En utvärdering. Med Saadia Hassanen. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2014 Dialogforum i Botkyrka. En utvärdering. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2017 uu Inkluderingskulturen – hinder och möjligheter i politik och praktik. I Kulturanalys Norden: Vem får vara med?  Perspektiv på integration och inkludering i kulturlivet i de nordiska länderna. Med Charlotte Hyltén-Cavallius.

Medverkar i
2018 uu Hyltén-Cavallius, Charlotte och Lotta Fernstål (red).  Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige.

Nina Edström - Personalen på MKC

Foto: Luca Garuski