MKC’s medlemskap i nätverk

Mångkulturellt centrums medlemskap i nätverk listas på denna sida.

Logga #1000dagarkultur
1000 dagar kultur

1000 dagar kultur
I samband med att det i december 2019 var tusen dagar kvar till nästa riksdagsval gjorde ett tjugotal kulturaktörer i Sverige ett gemensamt upprop för att genomföra tusen aktiviteter under tusen dagar. Däribland Mångkulturellt centrum. Syftet är att visa på kulturens avgörande roll för en livskraftig demokrati. Initiativet sträcker sig fram till valet 2022. #1000dagarkultur

Access Europa logga
Access Europa

Access Europa är en mötesplats för kunskap om EU och de strukturer som berör kultursektorn i Sverige samt praktisk kompetens om hur man söker medel för internationella projekt. Medlemmarna får även tillgång till informationen från relevanta europeiska nätverk om nuläget och framtiden och inte minst ett kontaktnät med aktörer i Europa som kan bli partners i transnationella projekt och initiativ.

Logga för City Rights United
CITY RIGHTS UNITED

MKC ingår sedan hösten 2019 i ett transnationellt EU-projekt inom ramen för programmet Europe for citizens. I fokus står mänskliga rättigheter med fokus på papperslösa i städerna och deras livssituation. Målet är att ta fram en verktygslåda till 2021 utifrån lokala erfarenheter från medverkande gräsrotsrörelser och organisationer från Amsterdam, Köpenhamn, Barcelona, Neapel, Utrecht och Hamburg. I det lokala arbetet samverkar centret med Botkyrka kommun kring utveckling av frågor kring urbant medborgarskap, självorganisering, dokumentation och kulturarv.

DemokratiAkademin logga
DemokratiAkademin

DemokratiAkademin har omsatt demokrati och mänskliga rättigheter i praktiken sedan 1993. Nätverket bildades som ett samarbete mellan organisationer och studieförbund, folkhögskolor och universitetsinstitutioner med flera om en sammanhängande bildningsväg kring demokratins idéer, historia, problem och praktik. Idén om DemokratiAkademin uppstod inom Föreningen Ordfront, som än idag är ekonomisk och juridisk värd.

Logga Eccar
European Coalition of Cities against Racism – ECCAR

ECCAR startades 2004 på initiativ från UNESCO och består av en sammanslutning av städer som aktivt vill jobba för att motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. ECCAR har utvecklat ett handlingsprogram i tio punkter som stödjer städernas arbete mot rasism. De tio åtagandena är anpassade till de lokala myndigheternas olika kompetensområden som till exempel utbildning, bostäder och sysselsättning. Läs mer i: Botkyrkas ECCAR-rapport 10 pp aug 2018

Eccar logga
European Network against Racism (ENAR)

MKC är sedan 2013 medlemsorganisation i European Network against Racism som bildades 1998 och idag är paraplyorganisationen för den paneuropeiska antirasistiska rörelsen. Organisationen arbetar med frågor som rör representation, diskriminering, rasism och jämlikhetsdata och samarbetar med EU-myndigheter, forskare, NGOs och civilsamhället.

Logga för Stockholms kvinnohistoriska
Stockholms Kvinnohistoriska

Sedan 2019 är MKC medlemmar i Stockholms Kvinnohistoriska, ett innovativt museum som verkar i de offentliga och digitala rummen – utan egen permanent byggnad. Museet arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt. Kvinnohistoriska är en ideell förening vars medlemmar består av en växande skara organisationer: museer, arkiv, akademikerföreningar, historiker och kulturaktörer.

Logga för Unesco LUCS
Unesco LUCS

Local Unesco Colaboration Sweden är en förening för kommuner, organisationer och forskning som vill arbeta lokalt och i samverkan för social jämlikhet och social sammanhållning i Unescos anda. Varje medlem startar en ”kunskapspilot” som är ett projekt kring något som behöver förändras. De kunskapsprojekt som skapas i nätverket kopplar alltså samman politik/förvaltning, forskning och föreningar/företag. Unesco LUCS kansli finns på Mångkulturellt centrum. MKC stödjer också Botkyrka kommun i deras medlemskap i Unesco LUCS.