Mottagare av K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet och rasism


K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet och rasism delas årligen ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Borkyrka kommun. K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades hans Nobels fredspris. 

K P Arnoldson sittande på äldre dar

2021 – Hendelis Elias som tillsammans med arbetsgruppen för ”This is Alby” på Alby torg visat hur inkludering kan ske och få socialt stärkande effekter då människor kommer samman. Genom att omvandla Alby torg till en utomhusscen inför tusentals besökare fick torget en bredare identitet. Hendelis insats tillsammans med arbetsgruppen faller väl inom de viktiga mål som Botkyrka arbetar med för att uppnå en ökad social hållbarhet och där rörelsen mellan olika stadsdelar möjliggörs och är attraktiva för dagens Botkyrkabor.

2020 – Marie Sterling, lärare vid Skyttbrinks gymnasium i Tumba. ”För det starka engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati i hennes undervisning i svenska, historia och religion.
Marie har redan tilldelats flera priser och stipendier för sitt arbete i och utanför skolan, och skapar utifrån dessa erfarenheter lektioner som lockar fram ett intresse hos eleverna att fördjupa sig i hur rasism, antisemitism och diskriminering görs i vår tid. Man skulle kunna säga att hon bjuder in omvärlden i klassrummet och tar ut klassrummet i omvärlden”

2019 – Victoria Escobar och Chrishan Fernando nomineras för ”sina gemensamma framtidsbyggande insatser för Botkyrkaborna, inte minst för barn och unga i norra Botkyrka. De är två lokala ledare som utvecklat verksamheter både i Norsborg, Alby och i Fittja.
De har bland annat genom att starta den ”moderna idrottsföreningen” SPEAR IF introducerat idrottande till en låg kostnad som tillgängliggör olika idrotter för alla, utan krav på tävlan. Verksamheten vänder sig till Botkyrkabor som annars inte skulle ha kunnat delta i idrott.”

2021 års K P Arnoldsonpristagare –  Hendelis Elias

Marie Sterling

2020 års K P Arnoldsonpristagare –  Marie Sterling

2019 års K P Arnoldsonpristagare – Victoria Escobar och Chrishan Fernando.

2018 – Redline Recordings ”För att de genom sitt mångåriga musikarbete har satt Botkyrka på den musikaliska Sverigekartan och gett en stolthet till många Botkyrkaunga. Särskilt när man bestämt för att stanna kvar i Norsborg där man en gång började, för att fortfarande vara nära sina unga och för att visa att förebilder även kan stanna kvar i orten och inte behöver flytta när man har ’lyckats'”.

2017 – Pär Götefelt ”För ett mångårigt engagemang kring livsåskådningsfrågor. Pär Götefelt har verkat för dialog och bildning i vardagen i Botkyrka och även tagit sina erfarenheter till ett nationellt plan, utan att tappa sin lokala bas.”

2016 – Melissa Besara – En ung kvinnlig ledare, som med fotbollen som medel vill stärka unga tjejers självförtroende så att de själva kan forma sin framtid. Genom sitt ledarskap är hon en stark förebild och Leo Damgaard – Sedan åratal en eldsjäl för ungdomsidrotten i kommunen, som med sin bas i Storvretshallen startat och möjliggjort en mängd aktiviteter för och med unga. Fotboll, dans, pingis och självförsvar – allt han gör syftar till att kommunens unga ska hitta vägen till ett bra vuxenliv.

2015 – Ingen pristagare

2014 – Viktoria Nguema, en av grundarna av instagramkontot ”1 på miljonen” och verksamhetsutvecklare på ”Vi unga”.

2013 – Projektet Lås upp! Ett normutmanande projekt med fokus på genus, sexualitet, heder och rättigheter. Projektet tar fasta på de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och skolans styrdokument för att synliggöra och ifrågasätta normer och föreställningar som bidrar till att skapa diskriminering och utanförskap.

2012 – IFK Tumba Fotboll, har tagit beslutet att visa sitt sociala engagemang genom ett aktivt arbete mot rasism. Kampanjen ”Ge rasism rött kort” manifesteras årligen genom fotbollsturneringen Tumbakicken.

2011 – Södra Sidan, lokaltidning, för sitt aktiva arbete att motverka en annars negativ mediebild av förorterna längs den röda linjen och istället visa på bra initiativ och lyfta upp de positiva aspekterna av mångkulturella samhällen. Den röda tråden är mänskliga möten och att gå bortom stereotyper.

2010 – Förortsakademikerna, Alby Priset gick till den nybildade föreningen Förortsakademikerna för att stödja deras arbete för att främja intresset för akademiska studier och samtidigt driva på en allmän attitydförändring där positiva vägval står i fokus för ungdomar i Alby.

2009 – Nessim Becket Arbetar på medborgarkontoret i Fittja med att hjälpa och stödja personer att finna arbete. Genom att se hela människan och bygga tillit till de egna resurserna har Nessim Becket fungerat som en lots genom system och gränser i vårt samhälle.

2008 – Joel Morales, Peter Bergander och Torsten Rasmussen, lärare i Fittjaskolan. För att de helt ideellt har lagt grunden till en välfungerande idrottsförening i Fittja, som annars saknar sådana, och därigenom bidragit till att skapa och kommunicera värdefulla sociala koder och goda motionsvanor åt hundratals ungdomar.

2007 – Magnus Nylund, för hans genuina och långvariga engagemang för barns och ungdomars uppväxtvillkor – i skolan, på fritidsgården och i föreningslivet.

2006 – Hasan Uludag, grundare av idrottsföreningen Konyaspor och drivande i Fittjafestivalen under många år. Genom sitt envisa och långsiktiga arbete och stora öppenhet för norra Botkyrkas mångfald har han blivit en trygg och positiv förebild för många ungdomar.

2005 – Douglas León, för hans outtröttliga arbete och engagemang mot rasism och främlingsfientlighet i sina sånger och i Ungdom mot Rasism. The Latin Kings ger många ungdomar ett hopp om en bättre framtid. Douglas León är en modig och kraftfull representant för grundläggande värderingar som allas lika värde.

2004 – Hans Carlberg ”Hasse Carlberg har sedan tidigt 80-tal varit folkrörelsedemokratins motor i Fittja. Otaliga är de projekt och satsningar där han fått olika föreningar att samverka mot gemensamma mål oavsett politisk, religiös eller etnisk bakgrund. Ett exempel är den årligt återkommande ‘Fittjafestivalen’ som till stora delar är hans verk. Ett annat exempel är hans engagemang i Fittja Boråd.”

2003 – Ulla Pålsson Som föreståndare för Ungdomens Hus är Ulla Pålsson en förebild. Hon har lyckats skapa en atmosfär och ett utrymme på Ungdomens Hus där alla känt sig välkomna oavsett bakgrund och därmed bidragit till att ungdomarna har känt att de är en del av det svenska samhället.

2002 – Dorit Jonsson, husmor i Fittjaskolan. Med hårt arbete och mycket kärlek har hon blivit stormorsa för flera generationer Fittjaelever och personal. Dorit Jonsson hade nominerats till KP Arnoldson priset av några föräldrar. De såg att hon som husmor skapar god stämning i Fittjaskolans matsal, där alla barn känner sig sedda och välkomna.

2001 – Föreningen Vackra rosen och dess grundare Natalia Wrighed, ordförande och tränare i föreningen Vackra rosen får priset för sitt fleråriga arbete med barns och ungdomars utveckling inom dans och gymnastik. Föreningen Vackra rosen verkar i Fittja och fungerar på många sätt som en gränsöverskridande mötesplats för ungdomar och föräldrar.

2000 – Arbetslaget Mot främlingsfientlighet och rasism vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Botkyrka kommun Laget består av modersmålslärarna: Robert Carrol, Margareta Davidsson, Dionysios Batsis, Svetlana Lundberg och Anastasia Genaridou.”De har sökt nya vägar för att tillsammans med barn och ungdomar arbeta med att identifiera och diskutera vad främlingsfientlighet och rasism kan vara i dagens samhälle.”

1999 – Verksamheten Förebildarna, ABF Botkyrka visar att respekt inte handlar om kriminalitet och dominans. Istället handlar det om att vinna ett välförtjänt förtroende. Förebildarna är ett projekt som satsar på ungdomar som har viljan och förmågan att vara en resurs i samhället.

1998 – Cesar Fulgencio ”… …som genom sitt kulturarbete med ungdomar i Alby, inte bara lyckats förmedla insikten om skapandets goda kraft, men också varit en förebild genom sitt hängivna och idealistiska arbete för sina medmänniskor.”