Till dig på ett företag eller organisation

Förändring kräver förståelse – boka en utbildning med oss!

Vi rustar er för att utveckla en arbetsplats där inkludering är ledordet. Fritt från diskriminering och fylld av breddade perspektiv. Vi vänder och vrider på begrepp för att skapa förutsättningar för nyanserade diskussioner. Genom teoretisk input och gemensam reflektion tar vi avstamp i normkritiska perspektiv, erfarenhetsbaserade metoder och aktuell forskning.

Att verka för en inkluderande miljö där medarbetare, uppdragsgivare och partners upplever trygghet i mötet med verksamheten är avgörande för att vara en arbetsplats i framkant. Vi kan alla bidra till att förändra mönster och handlingar och nå ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

Genom föreläsningar, kreativa workshops och med avstamp i er yrkeskunskap och era upplevda dilemman skapar vi utrymme för nyanserade och handlingsinriktade samtal och processer inom våra utbildningsteman.

Vi genomför utbildningsinsatser i alla våra teman hos oss på MKC, hos er, eller i digital form. Vi erbjuder ett flertal utbildningspaket kontakta oss för mer information om olika alternativ för föreläsningar och interaktiva utbildningar.

För prisuppgift och bokning, kontakta utbildning@mkcentrum.se

 

 

Utbildningsteman:

Vad menas med vardagsrasism och hur kommer den till uttryck? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Ett tema som belyser vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm.

Läs mer här

Hur hänger normer ihop med privilegier, diskrimineringsstrukturer och ojämlika förhållanden i samhället och på arbetsplatsen? Hur kan vi synliggöra och förändra normer på organisationsnivå, verksamhetsnivå och individnivå? Temat öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter.

Läs mer här

Vilka ord bör vi använda och undvika för att inte säga ”fel”? Hur hänger språk och verklighet ihop och hur kan vi utmana diskriminerande normer genom språkbruk? Språk och inkludering är ett utbildningstema som fördjupar i frågor kring kommunikation kopplat till rasism och andra diskrimineringsstrukturer så som könsidentitet och funktionalitet.

Läs mer här

Vad innebär mångfald och hur förhåller sig mångfald till en inkluderande verksamhet? Vilken kunskap och vilka begrepp är användbara och relevanta för att bereda plats för mångfald i den egna organisationen? I detta utbildningstema pratar vi om mångfald och inkludering utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

Läs mer här

Vilka frågor är aktuella att diskutera när det gäller genus och jämställdhet i dagens Sverige?  Hur samspelar genus med etnicitet och rasism i vårt samhälle? Hur kan vi utmana normer kopplat till kön och diskriminering i vår vardag på våra arbetsplatser?

Läs mer här

Vad betyder ordet intersektionalitet? Hur kan intersektionella perspektiv vara användbara för att främja inkludering på din arbetsplats? Genom utbildningen får ni möjlighet att reflektera över er organisation utifrån en intersektionell ingång.

Läs mer här
Läs mer här

På vilka sätt skiljer sig olika former av rasism från varandra? Och vad har de olika uttrycken gemensamt? Hur lägger vi märke till olika rasismer i vår vardag? Denna utbildning erbjuder en djupare förståelse för olika typer av rasism och deras säregenheter.

Läs mer här

Hur påverkar bilder och visuell representation sättet vi förstår världen och varandra? På vilka sätt reproducerar visuella uttryck olika former av rasism?  I detta utbildningstema får du en fördjupad förståelse för hur visuella representationer upprepas och färdas genom historien.

Läs mer här

Hur vidgar vi synen på kultur? I arbetet med interkulturella processer är viktiga utgångspunkter en vidgad syn på kultur, ett tydligt ställningstagande mot diskriminering samt en strävan mot att alla människor i samhället är medskapande aktiva samhällsmedborgare.

Utbildning hos Mångkulturellt centrum

A: 3 stegs process – 3 utbildningstillfällen inom våra utbildningsteman

Tre föreläsningar eller halv/heldagar inom våra utbildningsteman som kan kopplas till erfarenheter och dilemman i den egna verksamheten och organisationen.

B: Lärandecirkel: 5-10 tillfällen

En process med 5-10 träffar i studiecirkelformat, där en mindre grupp deltagare i samarbete med en processledare 1) fördjupar sig i aktuell litteratur om överenskommet ämne eller arbetsområde, 2) sätter ett gemensamt mål med cirkeln och 3) utför mindre uppgifter mellan träffarna. Antal cirklar, träffar och deltagare bestäms i dialog mellan uppdragsgivare och MKC.

C: Föreläsning 45-60 min

Enskild föreläsning som ger en introduktion till något av våra utbildningsteman och dess relevans för den egna organisationen och verksamheten.

D: Föreläsning och interaktiv workshop, halv- eller heldag

Enskild utbildningsdag som fördjupar i ett av våra utbildningsteman och dess relevans för den egna organisationen och verksamheten.

E: Utbildningsdag på Mångkulturellt Centrum

Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum.

F: Skräddarsydda processer

Materialgranskning, textproduktion, konsultativa samtal och handledning är exempel på skräddarsydda insatser vårt utbildningsteam kan erbjuda.

Vi för alltid ett samtal med uppdragsgivaren om bakgrunden och behoven kopplade till den bokade utbildningen. Vi kan även erbjuda utökad research inför en utbildning för att få en fördjupad kunskap om er verksamhet och era dilemman i relation till den planerade utbildningsinsatsen.

Vi tar emot både stora och små grupper i våra inspirerande lokaler på Fittja gård. Mångkulturellt centrum erbjuder en kreativ miljö i gott sällskap av vår egen vegetariska Tavernanspecialbiblioteket och utställningshallen med aktuella visningar kopplade till våra kunskapsfrågor. Vi genomför även våra utbildningar digitalt, hos er eller i andra valda konferenslokaler.

För prisuppgift och bokning kontakta utbildning@mkcentrum.se

Kontakta oss på utbildning@mkcentrum.se eller 08-12025933 eller fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vårt utbildningsteam.