Förändring kräver förståelse – boka en utbildning med oss!

För oss handlar utbildning om att skapa processer där lärandet blir kritiskt, reflexivt och lustfyllt. Vi tar därför avstamp i Mångkulturellt centrums tidigare och pågående forskning samt normkritiska perspektiv, när vi genom kreativa och interaktiva workshopmetoder, tillsammans ökar vår förståelse och vidgar våra perspektiv. Genom teoretisk input och gemensam reflektion är vårt mål att skapa nyanserade diskussioner, vända och vrida på begreppen och bidra med användbara och beprövade metoder.

Vi tar emot både stora och små grupper i våra inspirerande lokaler på Fittja gård. Mångkulturellt centrum erbjuder en kreativ miljö för hela arbetslaget i gott sällskap av vår egen vegetariska Restaurang Tavernan, specialbiblioteket och utställningshallen med aktuella visningar kopplade till våra teman. Vi kan också genomföra våra utbildningspaket hos er eller i andra valda konferenslokaler. Boka oss!

Läs mer om MKC i vår broschyr (ladda ned)

Läs mer om våra utbildningsteman här.

För prisuppgift och bokning

Kontakta Aygül L. Kabaca, Utbildningschef och pedagogisk ledare
telefon: 08-120 259 06 eller mail: utbildning@mkcentrum.se

”Professionellt, generöst och inbjudande. Beskrev på ett lättbegripligt sätt norm och fick oss att reflektera utan att döma. Jag kände mig trygg och öppen” / Krehab, Landstinget i dalarna / Workshop, normkritik i praktiken”

”Fantastisk föreläsare. Mycket tänkvärd och genomarbetad. Grundad så alla kan känna igen sig” / RFSL:s Förtroenderåd / Föreläsning, vardagsrasism och vithetsnormen”

Reality Check – Sveriges första app mot rasism!

Reality Check är Sveriges första app mot rasism, och är utvecklad för åldrarna 13-19 år. Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer.

Reality Check går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser av rasism, fördomar och diskriminering. Under spelets gång får spelaren ta del av pop-up fönster med fakta om allt från Sveriges rasistiska historia till tips om vad en kan göra för att motverka rasism och annat intressant som kan hjälpa oss att förstå rasismens mekanismer. Vi vill att när användaren har spelat klart ska känna att hen har ett första hjälpen-kit redo för att kunna se och förstå vardagsrasism samt kunna ingripa när det behövs.

Innehållet i spelet knyter an till skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom att hjälpa elever att träna abstrakt och kritiskt tänkande, samt att koppla det till praktisk handling. En kostnadsfri lärarhandledning medföljer appen.

Idag kan du spela spelet som muslimska Donia, afrosvenska Malcolm, romska Rosa, östasiatiska Jiang-Li, judiska Levi och samiska Ibba. Du kan även utgå ifrån dig själv och spela en anonym karaktär.

Lär dig mer

Våra utbildningsteman

Mångfald och inkludering

Vad innebär ett mångfaldsarbete och hur kan inkluderingsprocesser drivas i en organisation eller ett företag? Hur kan vi bereda plats för mångfald både på en kunskapsnivå såväl som bland vår personal. Hur ser det ut med representation och delaktighet? Hur arbetar vi med frågan inte bara i organisationen men även när det gäller hur och…

Read more

Vardagsrasism och vithetsnormen

Vad menas med vardagsrasism och hur kommer den till uttryck? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Vad innebär den segregation som gör att människor med olika etnisk och ekonomisk bakgrund möts allt mindre? Vi belyser vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm. Med utgångspunkt i…

Read more

Normkritik i praktiken

Vad är normkritik och vad innebär ett normutmanande arbetssätt? Hur hänger normer ihop med privilegier, strukturer och ojämlika förhållanden i samhället? Vad signalerar du genom ditt språk och ditt bemötande? Vilka normer råder i vår verksamhet? Och hur kan vi synliggöra och förändra normer på organisationsnivå, verksamhetsnivå och individnivå? Normkritik i praktiken öppnar upp för kritisk…

Read more

Interkulturella processer

Vad är interkulturalitet och vad är mångkultur? Finns det skillnader och vad innebär begreppen i praktiken? I arbetet med interkulturella processer är viktiga utgångspunkter en vidgad syn på kultur, ett tydligt ställningstagande mot diskriminering samt en strävan mot att alla individer i samhället är medskapande aktiva samhällsmedborgare. Mångkulturellt centrums utbildningar i Interkulturella processer tar bland…

Read more

Intersektionalitet

Vad betyder ordet intersektionalitet? Och vad innebär ett intersektionellt perspektiv? Hur kan perspektivet appliceras i vardagen och hjälpa till att främja inkludering? På vilka sätt kan din verksamhet förbättras genom ett övergripande intersektionellt tankesätt? Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys tar sig Mångkulturellt centrum an det intersektionella perspektivet och förklarar det utifrån en historisk kontext…

Read more

Genus

Vad innebär ordet genus och könsmaktsordningen? Hur samspelar rasism och sexism? Vad menas med att kön görs? Hur kan vi förstå strukturer relaterat till kön och etnicitet, och använda dessa kunskaper i praktiskt syfte? I utbildningen om genus går vi igenom genusteori på ett lättillgängligt och förståeligt sätt. Samtidigt belyser vi hur strukturer för kön…

Read more

Rasism(er)

På vilka sätt skiljer sig rasistiskt förtryck åt? Och vad har de olika uttrycken gemensamt? Hur lägger man märke till olika rasismer i sin vardag? Utbildningen erbjuder en djupare förståelse för olika typer av rasism, deras säregenheter, historia och samtida uttryck. Under utbildningen går vi tillsammans in och undersöker rötterna till samtida rasistiskt förtryck och…

Read more

Bilders makt

Hur påverkar bilder och visuell representation sättet vi förstår världen? På vilka sätt reproducerar vissa visuella uttryck olika former av rasism? Hur dechiffrerar vi betydelserna bakom bilderna för att undvika att bidra till destruktiva samhällsstrukturer? Med grund i forskning och praktik erbjuder Mångkulturellt centrum verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper förmedlade genom bild…

Read more

Begripliga begrepp

Vad är mångfald och kultur? Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik? Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Vilka begrepp behöver ni begripa? Utifrån MKCs forskning och praktik undersöker vi tillsammans begrepp som är relevanta för er. Kultur, etnicitet, identitet, vardagsrasism, majoritetssvenskar, vithet,…

Read more

Den hållbara staden

Vad är stadsutveckling och hur utvecklar vi staden tillsammans? Hur kan vi arbeta med social hållbarhet genom lokal områdesutveckling och samtidigt motverka stadens segregation? Vilka erfarenheter finns av att främja ökad delaktighet och medskapande genom exempelvis medborgardialog, områdesarbete, trygghetsarbete och medborgarbudget? Med utgångspunkt i lokala, nationella och internationella erfarenheter från Mångkulturellt centrums forskning och praktik fördjupar…

Read more
Kunskap för inkludering – mot rasism och diskriminering