Våra utbildningsteman


Förändring kräver förståelse – boka en utbildning med oss.
Vi vänder och vrider på begreppen för att skapa förutsättningar för nyanserade diskussioner och tillhandahålla beprövade metoder och verktyg. Genom teoretisk input och gemensam reflektion tar vi avstamp i normkritiska perspektiv, erfarenhetsbaserade metoder och aktuell forskning inom följande teman:

Mångfald & inkludering

Vardagsrasism och vithetsnormen

Normkritik i praktiken

Interkulturella processer

Intersektionalitet

Genus

Rasism(er)

Bilders makt

Den hållbara staden

Begripliga begrepp

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

Boka oss! För prisuppgift och bokning, kontakta Aygül Kabaca, Utbildningschef och Pedagogisk ledare, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se

Mångfald - utbildningstema på MKC

Mångfald och inkludering

Vad innebär ett mångfaldsarbete och hur kan inkluderingsprocesser drivas i en organisation eller ett företag? Hur kan vi bereda plats för mångfald både på en kunskapsnivå såväl som bland vår personal. Hur ser det ut med representation och delaktighet? Hur arbetar vi med frågan inte bara i organisationen men även när det gäller hur och…

Read more
But you don't look Swedish? - utbildningstema på MKC

Vardagsrasism och vithetsnormen

Vad menas med vardagsrasism och hur kommer den till uttryck? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Vad innebär den segregation som gör att människor med olika etnisk och ekonomisk bakgrund möts allt mindre? Vi belyser vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm. Med utgångspunkt i…

Read more
Normkritik i praktiken - utbildningstema på MKC

Normkritik i praktiken

Vad är normkritik och vad innebär ett normutmanande arbetssätt? Hur hänger normer ihop med privilegier, strukturer och ojämlika förhållanden i samhället? Vad signalerar du genom ditt språk och ditt bemötande? Vilka normer råder i vår verksamhet? Och hur kan vi synliggöra och förändra normer på organisationsnivå, verksamhetsnivå och individnivå? Normkritik i praktiken öppnar upp för kritisk…

Read more
Vad tycker du? Utbildningstema på MKC

Interkulturella processer

Vad är interkulturalitet och vad är mångkultur? Finns det skillnader och vad innebär begreppen i praktiken? I arbetet med interkulturella processer är viktiga utgångspunkter en vidgad syn på kultur, ett tydligt ställningstagande mot diskriminering samt en strävan mot att alla individer i samhället är medskapande aktiva samhällsmedborgare. Mångkulturellt centrums utbildningar i Interkulturella processer tar bland…

Read more
Foto av små kaktusar

Intersektionalitet

Vad betyder ordet intersektionalitet? Och vad innebär ett intersektionellt perspektiv? Hur kan perspektivet appliceras i vardagen och hjälpa till att främja inkludering? På vilka sätt kan din verksamhet förbättras genom ett övergripande intersektionellt tankesätt? Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys tar sig Mångkulturellt centrum an det intersektionella perspektivet och förklarar det utifrån en historisk kontext…

Read more

Genus

Vad innebär ordet genus och könsmaktsordningen? Hur samspelar rasism och sexism? Vad menas med att kön görs? Hur kan vi förstå strukturer relaterat till kön och etnicitet, och använda dessa kunskaper i praktiskt syfte? I utbildningen om genus går vi igenom genusteori på ett lättillgängligt och förståeligt sätt. Samtidigt belyser vi hur strukturer för kön…

Read more
Rasismer gratisbild med kedjor

Rasism(er)

På vilka sätt skiljer sig rasistiskt förtryck åt? Och vad har de olika uttrycken gemensamt? Hur lägger man märke till olika rasismer i sin vardag? Utbildningen erbjuder en djupare förståelse för olika typer av rasism, deras säregenheter, historia och samtida uttryck. Under utbildningen går vi tillsammans in och undersöker rötterna till samtida rasistiskt förtryck och…

Read more

Bilders makt

Hur påverkar bilder och visuell representation sättet vi förstår världen? På vilka sätt reproducerar vissa visuella uttryck olika former av rasism? Hur dechiffrerar vi betydelserna bakom bilderna för att undvika att bidra till destruktiva samhällsstrukturer? Med grund i forskning och praktik erbjuder Mångkulturellt centrum verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper förmedlade genom bild…

Read more
Begripliga begrepp - utbildniningstema på MKC

Begripliga begrepp

Vad är mångfald och kultur? Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik? Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Vilka begrepp behöver ni begripa? Utifrån MKCs forskning och praktik undersöker vi tillsammans begrepp som är relevanta för er. Kultur, etnicitet, identitet, vardagsrasism, majoritetssvenskar, vithet,…

Read more
Vilket Sverige vill du leva i

Den hållbara staden

Vad är stadsutveckling och hur utvecklar vi staden tillsammans? Hur kan vi arbeta med social hållbarhet genom lokal områdesutveckling och samtidigt motverka stadens segregation? Vilka erfarenheter finns av att främja ökad delaktighet och medskapande genom exempelvis medborgardialog, områdesarbete, trygghetsarbete och medborgarbudget? Med utgångspunkt i lokala, nationella och internationella erfarenheter från Mångkulturellt centrums forskning och praktik fördjupar…

Read more