Våra utbildningsteman

Förändring kräver förståelse – boka en utbildning med oss

Vi fortsätter att genomföra utbildningsinsatser i alla våra teman hos oss på MKC, hos er, eller i digital form. Kontakta oss för mer information om olika alternativ för föreläsningar och interaktiva utbildningar.

Vi vänder och vrider på begreppen för att skapa förutsättningar för nyanserade diskussioner och tillhandahålla beprövade metoder och verktyg. Genom teoretisk input och gemensam reflektion tar vi avstamp i normkritiska perspektiv, erfarenhetsbaserade metoder och aktuell forskning inom följande teman:

 

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket

A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

Boka oss! För prisuppgift och bokning, kontakta utbildning@mkcentrum.se

But you don't look Swedish? - utbildningstema på MKC

Vardagsrasism och vithetsnormen

Vad menas med vardagsrasism och hur kommer den till uttryck? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Vad innebär den segregation som gör att människor med olika etnisk och ekonomisk bakgrund möts allt mindre? Vi belyser vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm. Med utgångspunkt i…

Read more
Illustration detalj Reality Check

Rasism(er) – Reality Check

På vilka sätt skiljer sig olika former av rasism från varandra? Och vad har de olika uttrycken gemensamt? Hur lägger vi märke till olika rasismer i vår vardag? Denna utbildning erbjuder en djupare förståelse för olika typer av rasism och deras säregenheter. Under utbildningen rör vi oss mellan samtida rasistiska strukturer och undersöker dess historiska…

Read more
Normkritik i praktiken - utbildningstema på MKC

Normkritik i praktiken

Vad är normkritik och vad innebär ett normutmanande arbetssätt? Hur hänger normer ihop med privilegier, diskrimineringsstrukturer och ojämlika förhållanden i samhället och på arbetsplatsen? Vad signalerar du genom ditt språk och din kommunikation? Vilka normer råder i vår verksamhet? Och hur kan vi synliggöra och förändra normer på organisationsnivå, verksamhetsnivå och individnivå? Normkritik i praktiken öppnar…

Read more
Språk och inkludering

Språk och inkludering

Vilka ord bör vi använda och undvika för att inte säga ”fel”? Hur hänger språk och verklighet ihop och hur kan vi utmana diskriminerande normer genom språkbruk? Hur kan vi förstå det motstånd som uppstår när gamla ord ifrågasätts och nya begrepp introduceras? Hur kan vi skapa en trygg arbetsmiljö där frågor kring språk och…

Read more
Foto av små kaktusar

Intersektionalitet

Vad betyder ordet intersektionalitet? Hur kan intersektionella perspektiv vara användbara för att främja inkludering på din arbetsplats? På vilka sätt kan din verksamhet förbättras genom ett övergripande intersektionellt tankesätt? Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys tar sig Mångkulturellt centrum an det intersektionella perspektivet och förklarar det såväl utifrån begreppets ursprung som genom olika samtida exempel.…

Read more
Mångfald - utbildningstema på MKC

Mångfald och inkludering

Vad innebär mångfald och hur förhåller sig mångfald till en inkluderande verksamhet? Vilken kunskap och vilka begrepp är användbara och relevanta för att bereda plats för mångfald i den egna organisationen? I detta utbildningstema pratar vi om mångfald och inkludering utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Vi fördjupar oss i begrepp och aktuella diskussioner kring rasism(er) och etnicitet…

Read more
Kunskapsbanken Bilders Makt

Bilders makt

Hur påverkar bilder och visuell representation sättet vi förstår världen och varandra? På vilka sätt reproducerar visuella uttryck olika former av rasism? Med vilka argument försvaras rasistiska bilder? Hur kan vi lära oss att känna igen och motverka rasistiska stereotyper i visuella framställningar? Med grund i forskning och praktik erbjuder Mångkulturellt centrum ett webbaserat verktyg…

Read more
Genusbild

Genus

Vilka frågor är aktuella att diskutera när det gäller genus och jämställdhet i dagens Sverige?  Hur samspelar genus med etnicitet och rasism i vårt samhälle? Hur kan vi utmana normer kopplat till kön och diskriminering i vår vardag på våra arbetsplatser? I detta utbildningstema går vi igenom utvald genusteori och begrepp på ett lättillgängligt och…

Read more
Begripliga begrepp - utbildniningstema på MKC

Begripliga begrepp

Vad är mångfald och kultur? Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik? Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Vilka begrepp behöver ni begripa? Utifrån MKCs forskning och praktik undersöker vi tillsammans begrepp som är relevanta för er. Kultur, etnicitet, vardagsrasism, diskrimineringsstruktur, språkaktivism, performativitet,…

Read more
Vad tycker du? Utbildningstema på MKC

Interkulturella processer

Vad är interkulturalitet och vad är mångkultur? Finns det skillnader och förskjutningar och vad innebär begreppen i praktiken? I arbetet med interkulturella processer är viktiga utgångspunkter en vidgad syn på kultur, ett tydligt ställningstagande mot diskriminering samt en strävan mot att alla människor i samhället är medskapande aktiva samhällsmedborgare. Mångkulturellt centrums utbildningar i Interkulturella processer…

Read more