utbildningsteman-bakgrund

Våra utbildningsteman

Vi är experter på rasism, segregation och kultur. En utbildning med oss ger din arbetsplats förståelse som skapar trygghet och möjligheter till förändring. 

Våra utbildningspaket

Utbildningsteman inom rasism, segregation & inkludering

Reality check - vardagsrasism, svenskhet & jämlikhet 

En utbildning för inkludering om rasism, svenskhet och minoritetsstress.

 

Vad menas med vardagsrasism? Vad är svenskhet och vem ses som svensk? Vad innebär minoritetsstress? Hur kan vi upptäcka och motverka rasism i vår vardag?

Under utbildningen belyser vi hur rasism i dagens Sverige hänger ihop med socioekonomiska skillnader, hälsa och med vår historia, bland annat utifrån nutida situationer återgivna i Reality Check, vår app mot rasism. Vi diskuterar även olika former av rasism och vad vi alla kan göra för att skapa mer inkluderande och jämlika arbetsplatser med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums forskning och praktik.

Appen Reality check mot rasism
Anja utbildar botkyrka kommun

Barn & rasism

Hur kan vi ge stöd till barn som utsätts för eller utsätter andra för rasism?

 

Vilken roll spelar vuxna i barns hantering av rasism? Vilka strategier kan vi använda för att ge stöd till barn som utsätts för eller utsätter andra för rasism. Hur kan vi stötta andra vuxna i att kunna hantera situationer som rör rasism och barn?

Under utbildningstemat Barn & rasism fördjupar vi oss i vuxnas roll gällande barns hantering av rasism. Vi diskuterar vilken typ av stöd och strategier som vuxna i barnets närhet kan tillämpa utifrån vår forskningsrapport om föräldrastöd gjord på uppdrag av MFoF. Dessutom reflekterar vi kring olika faktorer som kan påverka vuxnas stöd och hantering av barn som utövar eller utsätts för rasism.

Utbildningsteman inom språk, normer & jämställdhet

Språk & inkludering

Vilka ord kan vi använda och vilka ord ska vi undvika för att inte säga ”fel”? 

Hur kan vi utmana diskriminerande normer genom vårt språkbruk? Hur kan vi skapa en trygg arbetsmiljö där det är en självklarhet att frågor kring språk och diskriminering kan lyftas?

Språk & inkludering är ett utbildningstema som fördjupar sig i frågor kring kommunikation kopplat till rasism och andra diskrimineringsstrukturer så som könsidentitet och funktionalitet. Med utgångpunkt i forskning och språkaktivism vill vi ge er nya glasögon för att kunna förhålla er till språk och inkludering i er verksamhet.

 

Normer & normutmanade strategier 

Vad är normer och hur kan diskriminerande och exkluderande normer utmanas på arbetsplatsen? 

Vad signalerar vi omedvetet i språk och kommunikation? Med vilka strategier kan vi skapa mer inkluderande och trygga rum? 

Normer & normutmanande strategier öppnar upp för normkritisk reflektion och diskussion kring likheter och skillnader mellan normer kopplade till olika diskrimineringsgrunder. Under utbildningen erbjuder vi verktyg för att synliggöra och förändra normer på organisations-, verksamhets- och individnivå. 

 

Intersektionalitet – när flera diskrimineringsgrunder samspelar 

Vad betyder begreppet? Hur kan det hjälpa oss att förstå diskriminiering och främja inkludering?

Vad betyder begreppet intersektionalitet och hur kan det hjälpa oss förstå att diskriminering kan handla om exempelvis rasism och sexism samtidigt? Hur kan intersektionella perspektiv användas för att främja inkludering på just er arbetsplats? 

Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys förklarar vi intersektionella perspektiv utifrån såväl begreppets ursprung som samtida exempel. Under utbildningen får ni möjlighet att reflektera över er organisation och verksamhet utifrån en intersektionell ingång. Genom förståelse för hur olika diskrimineringsgrunder samverkar stärker vi er att förändra mönster och handlingar för att kunna verka för en mer jämlik och trygg arbetsplats.

Genus och jämställdhet 

Hur kan vi motverka diskriminering och utmana normer kopplade till kön på våra arbetsplatser?

 

Vilka genus- och jämställdhetsfrågor är aktuella i dagens Sverige?  Hur samspelar genus med etnicitet och rasism? Hur kan vi utmana normer kopplade till kön och diskriminering i vår vardag och på våra arbetsplatser?

I Genus & jämställdhet går vi igenom utvald genusteori och begrepp samt fördjupar oss i hur normer och föreställningar kring genus samverkar med rasistiska tankemönster och praktiker. Vidare undersöker vi hur dessa tankesätt och praktiker tar sig i uttryck utifrån andra diskrimineringsgrunder såsom ålder och funktionalitet. Utifrån intersektionella perspektiv reflekterar vi över hur genus och jämställdhet relaterar till utmaningar och utvecklingsmöjligheter i er verksamhet.

Utbildningsteman inom mångfald, migration & kultur 

Gränser i rörelse - 100 år av migration
som förändrade Sverige

En workshop och en pedagogisk visning av vår utställning med reflektion och diskussion som ger er en vidgad förståelse för migration och Sveriges migrationshistoria.

Vilken inverkan har migrationen haft på demokratin och vilken betydelse har migrationen haft för Sveriges samhälls- och kulturutveckling? Utbildningstemat Gränser i rörelse tar er på en pedagogisk visning av vår aktuella utställning.

Utifrån forskning och praktik reflekterar vi bland annat kring synen på migranter och minoriteter. Vi lyfter även ett globalt perspektiv på migranters levnadsvillkor och diskuterar de faktiska och immateriella gränser som har uppstått i relation till migration. Gränser i rörelse ger er nya perspektiv på ett av Sveriges mest omdebatterade ämnen - migration.

Utställning: Gränser i rörelse

Mångfald och representation

Strategier och kunskap för att göra plats för mer mångfald i er organisation.

Vad innebär representation och hur bidrar ett medvetet arbete med representation till en inkluderande verksamhet? Vilken kunskap och vilka begrepp är användbara och relevanta för att bereda plats för mer mångfald i den egna organisationen?

I Mångfald och representation undersöker vi strategier för att utveckla den egna organisationens arbete kring mångfald och representation. Vi ger er en gemensam referensram och utvidgad kunskap som stärker er i att kunna verka för mångfald och inkludering i verksamheten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Kultur & interkulturalitet

Hur kan ett interkulturellt förhållningssätt användas i er organisation?

Vad är egentligen kultur och hur används begreppet? Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt och hur kan det bidra till demokratiska organisationer och verksamheter? Under utbildningen får ni stöd i att reflektera över hur er organisation kan utvecklas utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Under utbildningen diskuterar vi varför en vidgad förståelse av kultur och en strävan mot att alla människor i ett samhälle ska bli medskapande samhällsmedborgare är viktigt i arbetet med interkulturella processer. 

Vill du boka oss eller veta mer?

Skicka in via formulär

Namn

Kontakta oss

Mejla utbildning@mkcentrum.se
ring 08-120 259 00 eller använd formuläret.

Besöksadress: Värdshusvägen 7
145 50 Norsborg

Tunnelbanestation: Fittja

Tjänster

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på STIFT SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM, orgnr. 812800-8243 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser