Publikationer

Mångkulturellt centrum är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningen tar avstamp i frågor relaterade till internationell migration, etniska och transnationella relationer samt interkulturella frågor. Profilen är ämnesöverskridande och metoderna både kvalitativa och kvantitativa. Studier bedrivs inom tre kunskapsområden: kritiska kulturarvsstudier, urbana livsvillkor samt ras, diskriminering och svenskhet.

Under perioden 2017-2020 genomförde vi projektet det VR-finansierade ”Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på̊ grund av etnicitet, hudfärg och religion?” under ledning av Edda Manga. Projektet tog fram Balingsholmsmodellen, en mixmetod studiedesign för att mäta rasismens effekter för olika grupper av den svenska befolkningen, utan att introducera eller reproducera fasta raskategorier.

Under perioden 2020-2021 genomförde vi en stor kvalitativ samling om hur invånare i norra Botkyrka upplevde och påverkades av Coronakrisen inom Formas finansierade projektet ”Prekära liv på Coronas tid. Etnografisk datainsamling i Norra Botkyrka”.

Forskarna arbetar ofta nära personer och verksamheter på fältet. Vårt mål är att ge nya infallsvinklar och perspektiv, och skapa underlag för nyanserade diskussioner, vilket vi gör genom att bl.a. erbjuda utbildningar och kompetensutveckling för organisationer, myndigheter och civilsamhället.

Vi driver både egna forskningsprojekt och samverkar med andra forskningsinstitutioner. En del av vår verksamhet utgörs av uppdragsforskning, i form av offentligt finansierade utrednings-, utbildnings- och utvärderingsuppdrag och studier av mångfald i organisationer.

Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola har ingått ett långsiktigt samverkansavtal. Syftet med avtalet är att ömsesidigt samverka kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning med fokus på migrationens roll för kulturarv, social och kulturell hållbarhet samt urban utveckling.

Våra forskningsresultat ges ut som skrifter på eget förlag eller publiceras på vår hemsida. Forskningen ligger ofta till grund för våra utställningar. Inom ramen för forskningen erbjuder vi öppna föreläsningar, seminarier och konferenser.

Sök publikationer

Aktuell forskning